ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

196-206

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.12+346.5

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено питання господарсько-правового регулювання організації і здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання в умовах введення режиму надзвичайної екологічної ситуації. Здійснено аналіз та подано системний опис основних законодавчих актів, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання у період дії зазначеного режиму господарювання. Вказано на суттєві недоліки і прогалини в законодавстві України із зазначеної проблематики та запропоновано можливі шляхи його удосконалення.

Keywords

Спеціальний режим, режим надзвичайної екологічної ситуації, систематизація законодавства, екстраординарний правовий режим.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В. Л. Яроцький, Національний юридичний університет імені Ярослава Му- дрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 196-206

Bibliography

1. Конституція України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11.
2. Господарський кодекс України : затв. Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р. № 436-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22.
3. Кодекс цивільного захисту України. – Х. : Право, 2014. – 130 с.
4. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13.07.2000 р. № 908-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 42.
5. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 23.
6. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану : Закон України від 17.05.2012 р. № 4765-VІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 15.
7. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану : затв. постановою Каб. Міністрів України від 31.10.2012 р. № 998.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.03.2015