ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НАДМІРНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ НЕРІВНІСТЮ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

86-99

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.24:177.55(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У роботі здійснена оцінка соціальної нерівності в Україні та країнах ОЕСР; доведене існування високого рівня бідності в Україні; проаналізований вплив соціальної нерівності на економічне зростання та економічний розвиток; досліджені наслідки державних заходів щодо зниження ступеня соціальної нерівності в Україні та країнах ОЕСР; доведена низька ефективність та визначені напрями удосконалення
української державної політики у сфері боротьби з бідністю та надмірною соціальною нерівністю.

Keywords

Соціальна нерівність, бідність, коефіцієнт Джині, економічне зростання, податки, соціальні виплати і пільги, суспільні послуги.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Л. В. Нечипорук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 86-99

Bibliography

1. Айзятулова И . «Золотой процент» угрожает миру: 1 % самых богатых людей мира станет богаче остальных 99 % [Електронний ресурс] / И. Айзятулова. – Режим доступу: http://www.gazeta.ru/business/ 2015/01/19/6380305.shtml.
2. Dutta K . Wealthiest 1 % set to be richer than other 99 % combined [Електронний ресурс] / K. D utta // The Independent. – 19 January 2015. – Режим доступу:http://www.independent.co.uk/news/world/politics/ wealthiest-1-set-to-be-richer-thanother-99-combined-9986663.html.
3. Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі : монографія / Л. С. Шевченко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : НУ «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2013. – 850 с.
4. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2013 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) [Електронний ресурс] : статист. зб. // Держ. служба статистики України. – 2014. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. – 404 с. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/ monografii/nerivnist_2012.pdf.
6. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колект. наук.- аналіт. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. – 496 с.
7. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2013 році [Електронний ресурс] : статист. зб. // Держ. служба статистики України. – 2014. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 275 с.
9. Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках : монографія / Н. М. Холод. − Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. − 442 с.
10. Черенько Л. М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення / Л. М. Черенько // Демографія та соц. економіка. – 2011. – № 2. – С. 118–127.
11. Rising inequality: youth and poor fall further behind [Електронний ресурс] // OESD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. – 2014 – Режим доступу: http://www.oecd.org/social/OECD 2014-Income-Inequality-Update.pdf.
12. An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings [Електронний ресурс] // OECD Publishing. – 2011. – 45 р. – Режим доступу: http://www.oecd.org/els/soc/49499779.pdf.
13. Cingano F. Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth [Електронний ресурс] / F. C ingano // OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. – 2014. – 64 р. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en.
14. Focus on Inequality and Growth [Електронний ресурс] // OE SD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. – 2014. – Режим доступу: http://www.oecd.org/social/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf.
15. GINI index (World Bank estimate) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://data.worldbank.org/ indicator/SI.POV .GINI?page=5.
16. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-viii.
17. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 р. № 76- VIII. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370433.
18. Про Державний бюджет України на 2015 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370429.
19. Сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
20. Показники виконання Зведеного бюджету України за січень – грудень 2012–2013 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=77643&stind =11.
21. E xpenditure on educational institutions, 2005 and 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Expenditure_on_educational_institutions,_ 2005_and_2010_(1)_YB14.png.
22. Квіт С. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ [Електронний ресурс] / С. Квіт // Укр. правда. – 27 січ. – 2015. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/?attempt=1.
23. Орлова І. Р еформа освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. Орлова // Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ». – 17 лют. 2013 р. – № 8. – С. 1–15. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/members_reviews/Case_Study_17_02_2013_UKR .pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.02.2015