ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.12.2014

Issues number

2015 - № 1 (20)

Page

76-84

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.342

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті подано аналіз мережевої економіки як якісно нової форми економічного порядку та діяльності, що здійснюється за допомогою електронних мереж. Проаналізовано властивості мережевої економіки, серед яких: комплементарність і стандартність, зовнішні мережеві ефекти, ефект пастки, економія на масштабі виробництва. Встановлено, що в умовах мережевої економіки особливого значення набуває інтелектуальна власність, яка пояснюється інтелектуалізацію власності, що спричиняє істотні зміни в усій економічній системі постіндустріального суспільства.

Keywords

Мережева економіка, глобалізація економіки, інтелектуальна власність.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Т. М. Камінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 76-84

Bibliography

1. Гриценко А. А. Иерархические и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем / А. А. Гриценко // Науч. тр. Донец. нац. тех. ун-та. Серия: экономическая. – Вып. 31–7 (117). – 2007. – С. 51.
2. Заратьєгу Й. М. Промислові райони Альфреда Маршала. Повторний візит. Частина І [Текст] / Й. М. Заратьєгу // Проблеми й перспективи управління в економіці. – 2004. – № 2. – С. 59–68.
3. Кастельс М. Становление общества сетевых структур [Електронний ресурс] / М. Кастельс. – Режим доступу: http://www.archipelag.ru.
4. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економ. теорія. – 2013. – № 1. – С. 5–19.
5. Степаненко С. В. Трансформація відносин власності в умовах формування постіндустріальної економіки / С. В. Степаненко, Л. І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2009. –187 c.
6. Бузгалин А. В. Глобальный капитал / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Едиториал УРСС, 2007. – 512 с.
7. Економічний глобалізм: розвиток та зростання : монографія / за заг. ред. В. В. Р окочої. – К. : Таксон, 2005. – 320 с.
8. Думная Н. Н. Риски финансовой глобализации / Н. Н. Думная // Бизнес-академия. – 2002. – № 7. – С. 2–4.
9. Drucker Р. F. The Post-Capitalist World / Р. F. Drucker // The Public Interest. – 1992. – № 109. – P. 90–111.
10. Степаненко С. В. Інтелектуалізація економіки як ознака постіндустріального суспільства / С. В. Степаненко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2005 р.: матеріали. Т. 1. – Полтава : Скайтек, 2005. – С. 224–226.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.11.2014