ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙ У ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.12.2014

Issues number

2015 - № 1 (20)

Page

130-140

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.322:005.336.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст інтелектуальних інвестицій як вкладень у інвестиційні інтелектуальні товари, що є об’єктами інвестиційного ринку та ресурсами інноваційної діяльності. Визначено головні об’єкти інтелектуальних інвестицій: майнові права інтелектуальної власності, кодифіковані знання та ноу-хау, інтелектуальні послуги, інтелектуальний і людський капітали. Розкрито інвестиційно-інноваційну роль інтелектуальних послуг.

Keywords

Інтелектуальні інвестиції, інтелектуальні послуги, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 130-140

Bibliography

1. Бугас В. Особливості інвестування в інтелектуальний капітал / В. Бугас // Вісн. КНУТД. – 2013. – № 2. – С. 132–135.
2. Довгаль О. Інтелектуальні цінності як інвестиційний ресурс у інноваційних процесах [Електронний ресурс] / О. Г. Довгаль. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=14367.
3. Карпунь І. Н. Інтелектуальні інвестиції як різновид інновацій [Електронний ресурс] / І. Н. Карпунь // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 156–159. – Режим доступу: http://nvunfu.esy.es/Archive/ 20_13/156_Kar.pdf.
4. Логутова Т. Теоретичні засади процесу комерціалізації інтелектуальних інвестицій / Т. Г. Логутова, І. А. Ленцов, А. В. Годяцька // БізнесІнформ. – 2012. – № 9. – С. 20–25.
5. Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. С. Марченко. – Х. : Право, 2008. – 280 с.
6. Гавриш Г. Аналіз ринку інтелектуальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / Г. О. Гавриш. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=868.
7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII : ред. від 06.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 : у ред. від 17.06.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://code.leschishin.org/cc/cc35.php.
9. Гордієнко С. Г. Понятійний апарат стосовно «інтелектуальної власності» та класифікація сфер творчої особи / С. Г. Гордієнко : матеріали Міжнар. конф. «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15–16 червня 2011 р.). – К. : Фенікс,
2011. – 480 с.
10. Экономика знаний : монография / Л. Г. Белова, В. П. Колесов, В. Л. Макаров и др. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 432 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.11.2014