ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 53

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.12.2014

Issues number

2015 - № 1 (20)

Page

120-129

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.8

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито особливості інвестицій у людський капітал та обґрунтовано їх розподіл залежно від стадій життєвого циклу людини і людського капіталу на первісну інвестицію і додаткові. Обґрунтовано раціональні й ірраціональні складові та чинники економічної поведінки індивіда, родини, фірми, держави як інституційних інвесторів у людський капітал. Доведено необхідність державних інвестицій, спрямованих на створення соціально-економічних та інституціональних умов ефективної діяльності
інвесторів у розвиток людини.

Keywords

Людський капітал, інвестиції у людський капітал, раціональні і ірраціональні чинники економічного вибору інвесторів у розвиток людини.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Л. В. Нечипорук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 120-129

Bibliography

1. Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / А. С. Гальчинський. – К. : «АДЕФ-Україна», 2010. – 572 с.
2. Курчидис К. В. Оценка чистой стоимости человеческого капитала / К. В. Курчидис // Ярослав. пед. вестн. – 2011. – № 2. – Т. 1. – С. 100–104.
3. Вильховченко Э. Д. О «посттейлоризме» и «человеческом капитале» / Э. Д. Вильховченко // Мир. экономика и междунар. отношения. – 1995. – № 11. – С. 138–146.
4. Андрєєв В. О . Теоретичні аспекти інвестування у людський капітал / В. О . Андрєєв // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 3/1. – С. 28–33.
5. Добрынин А. И . Ч еловеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова. – СПб. : Наука, 1999. – 312 с.
6. Цыренова А. А. Развитие человеческого капитала в условиях трансформации институциональной среды : монография / А. А. Ц ыренова. – Улан-Удэ : Изд. ВСГТУ, 2006. – 88 с.
7. Святодух Е. А. Воспроизводство человеческого капитала: методология исследования и российские реалии [Електронний ресурс] / Е. А. Святодух // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И . Герцена. – 2007. – Вып. № 44. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vosproizvodstvo-chelovecheskogo-kapitala-metodolo giyaissledovaniya-i-rossiyskie-realii.
8. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Гэри Стенли Беккер ; пер. с англ. Е. Батраковой, Р. Капелюшникова, О. Шибалкина и др. ; сост., науч. ред. послесл. Р. И . Капелюшникова, предисл. Н. И . Левина. – М. : ГУ-ВШЭ, 2003. – 672 с.
9. Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер ; пер. с англ. Д. Пряткина ; под. науч. ред. А. Суворова ; вступ. ст. С. Гуриева. – 2-е изд. – М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 273 с.
10. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Дж. Акерлоф // THE SIS. – 1994. – Вып. 6. – С. 91–104.
11. Інститут довіри в координатах економічного простору-часу : монографія / А. А. Гриценко, Т. І. Артьомова, Т. О. Кричевська та ін. ; за ред. А. А. Гриценка. – К. : НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 212 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.11.2014