ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

18-29

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

310.16:340.13

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті розглядаються окремі питання зв’язків між поведінкою економічних агентів і правовим регулюванням на прикладі інституту інтелектуальної власності. Автором вивчаються й узагальнюються дві проблеми: платежі за користування немайновими активами — об’єктами інтелектуальної власності й економічні та юридичні терміни служби вказаних активів. Досліджується природа різних ліцензійних
платежів (роялті, паушальний, комбінований) в аспекті того, як їх використання впливає на становище і поведінку сторін ліцензійного договору. Акцентується увага на розбіжностях в економічному розумінні і легальному визначенні роялті. Аналізується юридичний і економічний терміни служби об’єктів інтелектуальної власності і показується об’єктивний характер їх незбігу.

Keywords

Економічна поведінка, правове регулювання, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, ліцензійні платежі, термін служби нематеріального активу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 18-29

Bibliography

1. Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В. И. Мухопад. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 512 с.
2. Б ромберг Г. В. Интеллектуальная собственность : в 2 ч. / Г. В. Б ромберг. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – Ч. 1: Лекции. – 184 с.; Ч. 2: Практикум. – 320 с.
3. Шпилевская Е. В. Основы оценки стоимости нематериальных активов / Е. В. Шпилевская, О. В. Медведев. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 220 с.
4. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
5. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007- %D0 %BF.
6. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 71. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-2003- %D0 %BF.
7. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/72-2003- %D0 %BF.
8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Електронний ресурс] : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
9. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 11.10.2011 № 2755–17. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0860-99.
11. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
12. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.09.2014