ДЖЕРЕЛА ТА ОбСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

69-80

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.322:330.131.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті здійснена класифікація основних джерел фінансування інвестицій в інтелектуальний капітал підприємств; узагальнені форми та методи державної підтримки таких інвестицій; здійснений аналіз джерел та обсягів фінансування інноваційних проектів у сучасній Україні; обґрунтовані причини і наслідки недофінансування інновацій; доведено, що основною умовою переходу України на шлях
інноваційної розвитку є проведення інституціональних реформ.

Keywords

Інвестиції в інтелектуальний капітал, джерела фінансування, державне стимулювання інновацій, венчурне фінансування, податковий інвестиційний кредит.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 69-80

Bibliography

1. Білов, Г. О. Теоретичний аспект та класифікації інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Б ілов. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2008/99‑86‑17.pdf.
2. Кендюхов, А. В. Концепция организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия / А. В. Кендюхов // Наук. пр. ДонНТУ. – 2003. – С. 56–62.
3. Малишко О. В. Вимірювання інтелектуального капіталу в європейських компаніях / О. В. Малишко // Інтелект. власність. – 2006. – № 1. – С. 26–39.
4. Малишко О. В. Проблеми діагностики інтелектуального капіталу України за методологією Європейського Союзу / О. В. Малишко // Економіка і право. – № 1 (20). – 2008. – С. 71–75.
5. Цибульов П. Кількісна оцінка інтелекту / П. Цибульов // Інтелект. власність. – 2004. – № 12. – С. 51–55.
6. Чухно А. А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. А. Чухно // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 61–67.
7. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Томас А. Стюарт : пер. с англ. В. Ноздриной. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.
8. Brooking A. Intellectual capital: Core Asset for the Third Millenium Enterprise / Annie Brooking. – London : International Thompson Business Press. – 1998.
9. Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York : HarperBusiness. – 1997.
10. Kaplan R. S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action / R. S. Kaplan, D. P. Norton [Електронний ресурс]. – Harward Business School Press. – 1996. – Режим доступу: http://www.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=7252.
11. Levy F. A simulated approach to valuing knowledge capital // The George Washington University. – 2009. – 189 p.
12. Roos J. Intellectual capital: navigating in the new business landscape / J. Roos, G. Roos, L. Edvinsson. – New York : HarperBusiness. – 1998.
13. Sveiby K. Methods for Measuring Intangible Assets [Електронний ресурс] / K.-E. Sveiby. – Режим доступу: http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.
14. Sveiby K. Measuring Intangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard [Електронний ресурс] / K.-E. Sveiby. – Режим доступу: www.sweiby.com/articles/EmergingStandard.html#Why.
14. Платонов В. В. Интеллектуальный капитал: оценка и управление : учеб. пособие / В. В. Платонов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 116 с.
16. Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – 208 с.
17. Костюченко О. А. Банківське право [Електронний ресурс] / О. А. Костюченко. – К., 2011. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1029121448126/pravo/bankivske_pravo_-_kostyuchenko_oa.
18. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : Закон України № 334/94-ВР від 28.12.1994. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/94- %D0 %B2 %D1 %80.
19. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi.
20. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / под ред. проф. В. Л. Попова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 336 с.
21. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 40-IV від 04.07.2002. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
22. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році [Електронний ресурс] : стат. зб. / відповід. за вип. І. В. Калачова. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 305 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
23. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році [Електронний ресурс] : стат. зб. / відповід. за вип. І. В. Калачова. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 287 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
24. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році [Електронний ресурс] : доп. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
25. Сайт Світового банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/ GB.XPD.RSDV.GD.ZS?page=1.
26. Дементьев В. В. Почему Украина не инновационная держава: институциональный анализ [Електронний ресурс] / В. В. Дементьев, В. П. Вишневский // Науч. тр. ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 36-1. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С. 5–16. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/ 123456789/12875.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.09.2014