ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Автор

, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

205-219

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.01

ISSN print

2218-8010

Abstract

Стаття присвячена з’ясуванню призначення та ролі кримінального права для держави, суспільства та особистості на сучасному етапі їх розвитку. Доведено, що кримінальне право має особливе призначення та роль у суспільстві. З’ясовано, що погляд на предмет кримінального права крізь призму уявлень про взаємний правовий зв’язок держави зі злочинцем має глибоке історичне коріння і, наразі, залишається актуальним при розгляді питання про предмет кримінального. Зроблено висновок, що всі концепції, які можна вважати найбільш переконливими, засновані на поглядах про предмет як сукупність суспільних відносин, соціальна спрямованість яких пов’язана з наступною функціональністю: а) як не регулююча, а лише охоронююча базисні відносини (в даному випадку основна увага приділяється праву держави на покарання злочинця); б) як регулююча відносини між злочинцем і державою (тут у різних інтерпретаціях акцентується увага на взаємному правовому зв’язку держави зі злочинцем ); в) як регулююча більш широку групу відносин, у тому числі, і тих, що стосуються загального попередження (у цьому випадку акцент зміщується у бік обов’язків громадян дотримуватись заборон, визначених кримінальним законом).

Keywords

Предмет кримінального права, предмет кримінально-правових відносин, завдання кримінального закону, функції кримінального права.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 205-219

Bibliography

1. Шевченко Є. В. До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміня / Є. В. Шевченко // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / відп. ред. А. П. Гетьман. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ». – Вип. 2 (17). – 291 с.
2. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – X. : Право, 2010. – 456 с.
3. Разгильдиев Б. Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / Б. Т. Разгильдиев ; под ред. Р. Р. Галиакбарова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1993. – 232 c.
4. Курс советского уголовного права: Преступление : в 6 т. : Часть общая. Т. 2 / А. А. Пионтковский; редкол.: А. А. Пионтковский, П. С. Ромашкин, В. М. Чхиквадзе. – М. : Наука, 1970. – 516 c.
5. Свод замечаний на проект общей части Уложения о наказаниях, выработанных редакционной комиссией: Замечания на третью главу Проекта. Т. 2/ Сост.: Э. Ю. Нольде. – СПб. : Гос. тип., 1884. – 937 c.
6. Шаргородский М. Д. Предмет и система уголовного права / М. Д. Шаргородский // Сов. гос-во и право. – 1941. – № 4. – 156 с.
7. Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система / Н. М. Кропачев. – СПб. : Санкт-Петербург. гос. ун-т, 1999. – 262 с.
8. Карпушин М. П. Уголовная ответственность и состав преступления / М. П. Карпушин, В. И. Курляндский. – М. : Юрид. лит., 1974. – 232 c.
9. Энциклопедия уголовного права: Понятие уголовного права. Т. 1 / Б. В. Волженкин, Г. Ю. Лесников, М. А. Лопашенко, В. В. Мальцев, и др. ; отв. ред. В. Б . Малинин. – СПб. : Изд. проф. Малинина, 2005. – 698 c.
10. Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Н. В. Генрих. – Рязань, 2011. – 59 c.
11. Харитонова О. В. Поняття і ознаки публічних правовідносин / О. В. Харитонова // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2002. – № 1 (28). – 276 с.
12. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Перетерского / отв. ред. Е. А. Скрипилев ; редкол.: В. М. Корецкий, В. С. Нерсесянц, Е. А. Скрипилев, Е. М. Ш таерман. – М. : Наука, 1984. – 456 c.
13. Проблемы общей теории права и государства / под ред. проф. В. С. Нерсесянца. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 612 с.
14. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення : кол. авторів ; відп. ред. Ю. В. Баулін. – Донецьк : ПП «ВД “Кальміус”», 2013. – 424 с.
15. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права / В. Д. Филимонов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 198 с.
16. Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник Русского уголовного права. Общая и особенная части. – Киев ; Петербург ; Харьков : Юж.-Рус. Книгоизд-во Ф. Ю. Иогансона, 1903. – 618 с.
17. Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву : учеб. пособие / В. Я. Таций. – Харьков : Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1982. – 100 c.
18. Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е. А. Фролов. – Свердловск, 1971. – 53 c.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.09.2014