УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.06.2014

Issues number

2014 - № 3 (18)

Page

100-112

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.322:330.131.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті детально та поетапно розглянутий процес управління ризиками при реалізації інвестицій в інтелектуальний капітал; проведена класифікація таких ризиків та здійснений порівняльний аналіз методів їх кількісної оцінки; охарактеризовані особливості застосування основних методів реагування на ризики при здійсненні інвестицій в інтелектуальний капітал.

Keywords

Інтелектуальний капітал, економічні ризики, якісний та кількісний аналіз ризиків, методи реагування на ризик.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 100-112

Bibliography

1. Теория управления [Електронний ресурс] : учебник ; под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. Л. Панкрухина. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – 558 с. – Режим доступу: http://uchebnik-besplatno.com/menedjment-uchebnik/ teoriyaupravleniya.html.
2. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Томас А. Стюарт ; пер. с англ. В. Ноздриной. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.
3. Brooking A. Intellectual capital: Core Asset for the Third Millenium Enterprise / Annie Brooking. – London : International Thompson Business Press, 1998.
4. Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by fi nding its hidden brainpower / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York : HarperBusiness. – 1997.
5. Kaplan R. S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action / R. S. Kaplan, D. P. Norton / [Електронний ресурс]. – Harward Business School Press. – 1996. – Режим доступу: http://www.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=7252.
6. Levy F. A simulated approach to valuing knowledge capital – 2009. – The George Washington University. – 189 p.
7. Roos J. Intellectual capital: navigating in the new business landscape / J. Roos, G. Roos, L. Edvinsson. – New York : HarperBusiness, 1998.
8. Sveiby K. Methods for Measuring Intangible Assets / [Електронний ресурс] / K.-E. Sveiby. – Режим доступу: http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.
9. Sveiby K. Measuring Intangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard [Електронний ресурс] / K.-E. Sveiby. – Режим доступу: www.sweiby.com/articles/EmergingStandard.html#Why.
10. Білов Г. О. Теоретичний аспект та класифікації інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Білов. – Режим доступу:http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2008/ 99-86-17.pdf.
11. Кендюхов А. В. Концепция организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия / А. В. Кендюхов // Наук. праці ДонНТУ. – 2003. – С. 56–62.
12. Малишко О. В. Вимірювання інтелектуального капіталу в європейських компаніях / О. В. Малишко // Інтелект. власність. – 2006. – № 1. – С. 26–39.
13. Малишко О. В. Проблеми діагностики інтелектуального капіталу України за методологією Європейського Союзу / О. В. Малишко // Економіка і право. – № 1 (20). – 2008. – С. 71–75.
14. Цибульов, П. Кількісна оцінка інтелекту / П. Цибульов // Інтелект. власність. – 2004. – № 12. – С. 51–55.
15. Чухно А. А Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. А. Чухно // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 61–67.
16. Оцінка інтелектуального капіталу та ризику інвестора в розрізі методичного підходу оцінки інвестиційного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / В. А. Ткаченко, Н. О. Целіна, В. М. Матієнко // Економ. вісн. Донбасу. – 2009. – № 3. – С. 39–46. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/23370.
17. Витвицький Я. С. Методи оцінки інтелектуального капіталу інноваційних організацій нафтогазового комплексу [Електронний ресурс] / Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Нац. техніч. ун-ту нафти і газу. – 2005. – № 3 (12). – С. 108–114. – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/articles/500p.pdf.
18. Охріменко О. О. Страховий механізм захисту інтелектуального капіталу: зарубіжний і вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / О. О. Охріменко // Економіч. вісн. НТУ «КПІ». – 2010. – С. 96–99. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/fi les/fi les/19_kpi_2010_7.pdf.
19. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / под ред. проф. В. Л. Попова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 336 с.
20. Балджи, М. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посіб. / М. Д. Балджи, В. А. Карпов, А. І. Ковальов та ін. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 670 с.
21. Сергеев, В. А. Основы инновационного проектирования : учеб. пособие / В. А. Сергеев Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало ; под ред. д-ра техн. наук В. А. Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ. – 246 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.05.2014