РОДИНА ЯК ІНТЕГРАТОР ЗНАНЬ: ФУНКЦІЇ, УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.06.2014

Issues number

2014 - № 3 (18)

Page

33-44

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:173.3

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто функції родини як інституціонального інтегратора знань: накопичувальну, забезпечення інтелектуального ефекту масштабу, комерціалізації знань, економії трансакційних витрат використання ринкового механізму залучення знань, управління знаннями. Обґрунтовано внутрішні та зовнішні умови і чинники їх реалізації. Доведено, що зараз українській родині притаманна системна дисфункція інтеграції знань, що є проявом соціального відторгнення.

Keywords

Родина, інтеграція знань, інтегратори знань, функції родини, дисфункція родини як інтегратора знань, соціальне відторгнення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

№ 3 33-44

Bibliography

1. Корнівська В. Економічна соціодинаміка в контексті модернізації держави і подолання інституційних дисбалансів : огляд матеріалів міжнар. конф. (м. Київ, 30 жовт. 2013 р.) / В. Корнівська // Економ. теорія. – 2013. – № 4. – С. 107–111.
2. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку / В. П. Антонюк. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2007. – 348 с.
3. Бугаев А. А. Семья как фактор воспроизводства человеческого капитала [Електронний ресурс] / А. А. Бугаев. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/economic-theory-and-history-311/7506-family-as-a-factor-inreproduction-of-human-capital.
4. Лібанова Е. М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток / Е. М. Лібанова // Демографія та соц. економіка. – 2010. – № 2. – С. 3–15.
5. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення : монографія / В. М. Лич, І. К. Бондар, І. О. Лютий, О. А. Грішнова та ін. ; за ред. В. М. Лича. – К. : КНУБА, 2009. – Ч. 1. – 224 с.
6. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення : монографія / В. М. Лич, І. К. Бондар, І. О. Лютий, О. А. Грішнова та ін. ; за ред. В. М. Лича. – К. : КНУБА, 2009. – Ч. 2. – 335 с.
7. Управління розвитком людських ресурсів в Україні : монографія / О. П. Баркар, Т. І. Богданова, А. В. Завірюха та ін. ; за заг. ред. В. Г. Никифоренко. – Одеса :ПАЛЬМІРА, 2009. – 200 с.
8. Севрюкова С. Умови формування людського капіталу у домогосподарствах / С. Севрюкова // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Серія: Економіка і право. – 2010. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 372–376.
9. Марченко О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : Вид. Дім «Інжек», 2012. – 430 с.
10. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Гэри Стенли Беккер ; пер. с англ. Е. Батраковой, Р. Капелюшникова, О. Шибалкина и др. ; сост. научн. ред. послесл. Р. И. Капелюшников, предисл. Н. И. Левина. – М. : ГУ-ВШЭ, 2003. – 672 с.
11. Лист Ф. Национальная система политической экономии [Електронний ресурс] / Ф. Лист : пер. с нем. ; под ред. К. В. Трубниковa. – СПб. : А. Э. Мартенс, 1891. – 486 c. – (2-е сокр. изд. М. : Европа, 2005. – 382 c.). – Режим доступу:http://www.lawlibrary.ru/izdanie2022009.html.
12. Структура сукупних витрат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Звягільський Ю. Л. Рівень заробітної плати – індикатор ефективності програми економічних реформ / Ю. Л. Звягільський // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 73–96.
15. Мокир Дж. Дары Афины. Исторические истоки «экономики знаний» / Джоэль Мокир. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. – 408 с.
16. Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 24–32.
17. Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
18. Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
19. Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
20. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.05.2014