СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.06.2014

Issues number

2014 - № 3 (18)

Page

76-87

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.142

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті розкрито соціально-економічну природу інтелектуального капіталу, виявлено особливості його формування і реалізації в умовах становлення нематеріальної економіки. Проаналізовано інституціональні аспекти формування інтелектуального капіталу. Визначено причини недостатнього рівня капіталізації інтелектуального потенціалу України.

Keywords

Інтелектуальний капітал, нематеріальна економіка, інтелектуальна власність, інтелектуальна праця, капіталізація знань.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 76-87

Bibliography

1. Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка [Електронний ресурс] : підручник ; за ред. акад. НАН України А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ ekonomika/institutsionalnoinformatsiyna_ekonomika_-_chuhno_aa.
2. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Т. Стюарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология ; под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 388–392.
3. Свейбі К. Теорія фірми, основаної на знаннях [Електронний ресурс] / К. Свейбі. – Режим доступу: http://www.pandia.ru/text/77/212/94677.php.
4. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. – СПб. : Наука, 2001. – 288 с.
5. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология ; под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 429–447.
6. Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia – Наука, 1998. – 639 с.
7. Климов С. М. Интеллектуальные ресурсы общества : монография / С. М. Климов. – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 199 с.
8. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку : монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2008. – 687 с.
9. Ґава Ю. В. Структура інтелектуального капіталу / Ю. В. Ґава // Науково-технічна інформація. – 2006. – № 3. – С. 29–32.
10. Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 3–9.
11. Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія / О. В. Кендюхов. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 359 c.
12. Марченко О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 212 с.
13. Стрелец И. А. Сетевая экономика / И. А. Стрелец. – М. : Эксмо, 2006. – 208 с.
14. Шовкун І. А. Інтелектуальний ресурс економічного розвитку / І. А. Шовкун // Економ. теорія. – 2007. – № 2. – С. 14–33.
15. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. – М. : Наука, 2004. – 240 с.
16. Рязанова О. Е. Интеллектуальный капитал в системе экономических категорий / О. Е. Рязанова // Эконом. науки. – 2011. – 6 (79). – С. 36–38.
17. Акерман Е. Н. Особенности трансформации социально-экономических отношений в условиях развития «новой экономики» / Е. Н. Акерман // Вестн. Том. гос. ун-та. – Серия: Экономика. – 2011. – № 2 (14). – С. 11–17.
18. Шевченко Л. С. Вища освіта в епоху транспрофесіоналів / Л. С. Шевченко // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 3 (6). – С. 7–14.
19. Экономика знаний и инноваций: перспективы России [Електронний ресурс] / под ред. А. В. Бузгалина. – М., 2008. – Режим доступу: istina.msu.ru/media/.../Ekonomika_znanii_i_innovacii_maket_ knigi.doc.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.05.2014