ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Петровського, 25

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

108-117

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:331

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено сутність категорії «людський капітал», її місце в системі понять та категорій суспільного розвитку, проаналізовано основні методи його оцінки з точки зору можливості застосування при аналізі розвитку та ефективності використання людського капіталу в Україні. Розкрито особливості вияву людського капіталу в трансформаційній економіці та проаналізовано передумови, що заважають повноцінно формувати людський капітал перехідного суспільства.

Keywords

Людський капітал, людські ресурси, критерії оцінювання, концепція розвитку, людський фактор.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 108-117

Bibliography

1. Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір : монографія / Л. К. Семів. — Львів : ІР Д НАН України, 2004. — 392 с.
2. Мельник О. Соціальні наслідки інфляції в період трансформації економіки України / О. Мельник // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 1. — С. 50–53.
3. Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзитивной экономике / А. И . Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренкова. — СПб. : Наука, 2009. — 309 с.
4. Бородіна О. М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку / О. М. Бородіна. — К., 2003. — 275 с.
5. Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу / І. Радіонова // Економіка України. — 2009. — № 1. — С. 19–30.
6. Климко С. Г. Критерії та показники виміру людського капіталу в історичному розвитку розробки / С. Г. Климко, А. Д. Капустін // Економіка і управління. — 2008. — № 4. — С. 17–23.
7. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань / В. Геєць // Економіка України. — 2003. — № 4. — С. 4–15.
8. Гуревичов М. Ринок інтелектуальних продуктів України / М. Гуревичов // Економіка України. — 1994. — № 5. — С. 31–35.
9. Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Патнам, Р. Л еонарді, Р. Нанетті : пер. з англ. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. — 302 с.
10. Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні : монографія / А. Ф . Колодій. — Львів : Вид-во «Червона калина», 2012. — 272 с.
11. Вовканич С. Глобалізація, євроінтеграція та збереження її національної ідентичності: цивілізаційні виклики і націоцентричні імперативи : препринт наук. доп. / С. Вовканич. — Львів, 2010. — 60 с.
12. Прошак В. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / В. Прошак. — Львів, 2012. — 18 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.03.2014