ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

188-197

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто правові особливості передачі технологій за договором франчайзингу, встановлено приналежність технологій до об’єктів інтелектуальної власності, визначено особливості оцінки технологій як об’єкта договору франчайзингу.

Keywords

Інновації, інноваційний продукт, технологія, франчайзинг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 188-197

Bibliography

1. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 18. — № 19–20, № 21–22. — Ст. 144.
2. Про інноваційну діяльність : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2002. — № 36. — Ст. 266.
3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 45. — Ст. 434.
4. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. — К. : КНЕУ, 2003. — 394 с.
5. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є. Атаманова. — Х. : ФІ НН, 2008. — 424 с.
6. Атаманова Ю. Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України : монографія / Ю. Є. Атаманова. — Х. : Факт, 2006. — 256 с.
7. Большая советская энциклопедия : в 30 т. [гл. ред. А. М. Прохоров]. — Изд. 3-е. — М. : Сов. энцикл., 1976. — Т. 25. — 573 с.
8. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : [монографія] / О. М. Двидюк. — Харків : ФІ НН, 2010. — 176 с.
9. Деречин В. В. Системы технологи / В. В. Деречин, Ф. Е. Дубровин, В. В. Павленко. — Одесса : Агитатор, 2001. — 300 с.
10. Дишкант М. В. До питання управління інтелектуальною власністю / М. В. Дишкант // Актуальные проблемы охраны интеллектуальной обственности : материалы выступлений 9-й междунар. науч.-практ. конф., 5–9 сент. 2005, Алушта. — К. : ТОВ «НВП «Поліграф-сервіс», 2005. — С. 115–118.
11. Инновационный менеджмент / [П. И . Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндель и др. ; под ред. П. И . Завлина. — М. : СУМСК, 1998. — 568 с.
12. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. — К. : Аконіт, 2000 — Т. 4 (РОБ –Я). — 2000. — 198 с.
13. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [Євген Петрович Желібо, Дмитро Віталійович Анопко, Віктор Миколайович Буслик та ін.]. — К. : Кондор, 2005. — 716 с.
14. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Опанас Андрійович Підопригора, Олександр Борисович Бутнік-Сіверський, Володимир Степанович Дроб’язко, Петро Павлович Крайнєв та ін.] ; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К. : Вид. Дім «Ін Юре»,
2002. — 672 с.
15. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А. М. Прохоров]. — М.: Сов. энцикл., 1989. — 1632 с.
16. Титов В. В. Трансфер технологий [Электронный ресурс] / В. В. Титов. — Режим доступа: http://www.metodolog.ru/00384/annot.htm.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.03.2014