ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат юридичних наук, суддя, Харків, Руднєва, 36

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

256-264

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

349.42

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено сутність правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні. Проаналізовано та узагальнено різні підходи щодо правового регулювання суспільних відносин сталого розвитку у вітчизняномуаграрному секторі. Доведено, що створення правових передумов для сталого розвитку сільських територій є однією зі стратегічних цілей державної аграрної політики України.

Keywords

Сільські території, сталий розвиток, соціальна сфера села, селянський двір (домогосподарство).

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 256-264

Bibliography

1. Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.
2. Лісовий А. В. Державне регулювання сільських територій / А. В. Лісовий. — К. : Дія, 2007. — 402 с.
3. Єрмоленко В. Правова природа сталого розвитку сільських територій / В. Єрмоленко // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 12. — С. 118–120.
4. Статівка А. Про проект Закону України «Про сільське господарство» / А. Статівка, В. Уркевич // Підприємництво, госп-во, право. — 2011. — № 8. — С. 104–110.
5. Соціально-економічний розвиток села: Організаційно-економічні засади / за ред. В. К. Терещенко. — К. : Четверта хвиля, 2004. — 424 с.
6. Людський розвиток регіонів України: Аналіз та прогноз : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 285 с.
7. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. — 2005. — № 3. — С. 3–9.
8. Настольная книга консультанта по проблемам местного самоуправления. — М. ; СПб. : О-во «Знание», 2000. — 200 с.
9. Юрчишин В. В. Село і селяни України в систему історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. —2011. — № 2. — С. 87–92; № 3. — С. 112–118.
10. Статівка А. М. Про адаптацію аграрного законодавстваУкраїни до законодавства Європейського Союзу / А. М. Статівка, І. А. Ш уміло // Проблеми законності : Респ. міжвід. наук. зб. — Х., 2009. — Вип. 100. — С. 207–217.
11. Статівка А. М. Організаційно-правові питання сталого розвитку сільських територій і диверсифікації аграрного сектору економіки / А. М. Статівка // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : зб. тез міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 10-річчю створення юрид. ф-ту НУБіП, 19–20 трав. 2011 р., м. Київ / упоряд. О. М. Гончаренко. — К. : Вид. центр НУБіП України, 2011. — С. 32–34.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
13. http://www.ukrinform.ua/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.02.2014