ТЕОРІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ФРІДРІХА ЛІСТА ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 53

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

85-93

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.8

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито головні положення теорії продуктивних сил Фрідріха Ліста, у світлі якої визначено структуру продуктивних сил, зміст таких їх складових, як розумовий капітал, соціальні сили та фактори накопичення багатства. Доведено історико-теоретичний зв’язок категорій продуктивних сил та людського капіталу. Визначено, що теорія продуктивних сил Ф. Ліста є вихідною клітинкою концепції людського капіталу, методологічною основою дослідження її змісту та перспектив.

Keywords

Продуктивні сили, розумовий капітал, соціальні засоби виробництва, розумова праця, праця зі створення продуктивних сил, людський капітал, соціальний капітал.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 85-93

Bibliography

1. Лузан П. П. Фридрих Лист и его теория «Национальная система политической экономии» [Электронный ресурс] / П. П. Лузан. – Режим доступа: http://www.slideshare.net/ssuser9fc5af/ss-9691371.
2. Леоненко П. М. Історія економічних учень : підручник / П. М. Леоненко,П. І. Юхименко. – К. : Знання, 2008. – 639 с.
3. Лист Ф. Национальная система политической экономии [Электронный ресурс] / Ф. Лист ; пер. с нем. под ред. К. В. Трубниковa. – СПб. : А. Э . Мартенс, 1891. – 486 c. (2-е сокр. изд. – М. : Европа, 2005. – 382 c.). – Режим доступа: http://www.
lawlibrary.ru/izdanie2022009.html.
4. Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист [Электронный ресурс] / С. Ю. Витте // Вопр. экономики. – 1999. – № 2, 3. – Режим доступа: http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=609&view=article.
5. Лузан П. П. История экономики : курс лекций / Петр Павлович Лузан. – Смоленск, 2004. – 134 с.
6. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015 : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
7. Гильбо Е. Фридрих Лист, который снова современен [Электронный ресурс] / Евгений Гильбо. – Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=330412&soch=1.
8. Абалкин Л. И. Избранные труды : в IV т. Т. III : Работа в правительстве; Исторические заметки / Л. И . Абалкин ; сост. О. Н. Грибанюк. – М. : ОАО «НПО «Экономика» : Вольн. экон. о-во России, 2000. – 639 с.
9. Бебело А. С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин : навч. посіб. / А. С. Бебело, С. А. Бебело, А. В. Коровський ; за ред. А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2007. – 206 с.
10. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелеологія : навч. посіб. / М. В. Довбенко. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 336 с.
11. Экономика знаний : коллектив. моногр. / отв. ред. В. П. Колесов. – М. : ИНФР А-М, 2008. – 432 с.
12. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. – М. : АСТ, 2003. – 474 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.12.2013