ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ І МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

50-62

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1-049.5

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто найважливіші аспекти економічної і правової безпеки особи – особисту і майнову захищеність. Систематизовано причини, чинники та тенденції збереження стабільно низького рівня особистої і майнової безпеки в умовах криміналізації суспільства. Проаналізовано сучасний стан цієї проблеми та можливі шляхи її розв’язання.

Keywords

Економічна безпека особи, правова безпека особи, особиста захищеність, майнова захищеність, криміналізація суспільства, особисті інтереси, права людини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 50-62

Bibliography

1. Грошевий Ю. М. Коментар до статей 29, 30, 31 Конституції України : [Конституція України. Науково-практичний коментар] / Ю. М. Грошевий // Вибр. пр. / Ю. М. Грошевий. – Х. : Право, 2011. – С. 200–232.
2. Жмур Ю. Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканості житла) / Ю. Жмур // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 5. – С. 144–147.
3. Лапин А. А. Стратегия обеспечения криминологической безопасности личности, общества, государства и ее реализация органами внутренних дел : монография / А. А. Лапин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с.
4. Літвінова І. Ф. Щодо визначення права особи на недоторканість житла чи іншого володіння / І. Ф. Літвінова // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 59–64.
5. Лобода А. М. Поняття та зміст правової безпеки особи / А. М. Лобода // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 10. – С. 121–125.
6. Мачковский Л. Г. Преступления против личных прав граждан (ст. ст. 136–140 УК РФ ) / Л. Г. Мачковский // Энциклопедия уголовного права. – СПб. : Изд-во проф. Малинина СПб ГКА, 2011. – Т. 16 : Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, гл. 2. – С. 150–208.
7. Михайленко І. В. Поняття і зміст права на недоторканість приватного життя / І. В. Михайленко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – Вип. 113. – С. 183–190.
8. Новиков В. Понятие частной жизни и уголовно-правовая охрана ее неприкосновенности / В. Новиков // Уголов. право. – 2011. – № 1. – С. 43–49.
9. Присяжнюк І. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла або іншого володіння особи в Україні : монографія / І. І. Присяжнюк. – К. : Нац. акад. прокуратури України ; Кіровоград : МПП «Антураж А», 2011. – 290 с.
10. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права особи на безпеку / І. Романюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 9. – С. 9–11.
11. Серьогін В. О. Право на недоторканість приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / В. О. Серьогін. – Х. : ФІНН, 2010. – 608 с.
12. Туляков В. А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) / В. А. Туляков. – Одесса : Юрид. лит., 2000. – 336 с.
13. Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю / Н. Шукліна // Право України. – 2010. – № 11. – С. 76–83.
14. Основні соціальні групи суспільства: проблеми внутрішньої безпеки, довіра та оцінки населення [Електронний ресурс] / Соціол. група «Рейтинг», 2013,листопад. – Режим доступу: http://ratinggroup.com.ua/upload/files/RG _life_Safety_11.2013.8.pdf.
15. Злобина Е. Субъективная защищенность и правовая защита / Е. Злобина // Зеркало недели. – 2002. – 21 дек. (№ 49).
16. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 928 с.
17. Цвирко Е. Страна «недособственников» / Е. Цвирко // Зеркало недели. – 2013. – 18 июня (№ 22).
18. Самое важное: Украина // Время. – 2013. – 15 окт. (№ 145).
19. Самое важное: Украина // Время. – 2013. – 14 нояб. (№ 163).
20. Сколотяный Ю. Кто был никем, тот будет в доле / Ю. Сколотяный // Зеркало недели. – 2013. – 12 окт. (№ 37).
21. Примаченко А. Бесправие человека: традиции и новые тенденции / А. Примаченко // Зеркало недели. – 2009. – 14 нояб. (№ 44).

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.12.2013