ДОГОВІР АУТСОРСИНГУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор

, начальник управління, Київ, Інститутська, 9

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

260-267

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено постановці правової проблеми щодо реалізації аутсорсингових відносин. Аутсорсинг розглянуто як сучасну науково-практичну правову проблему. Виокремлено аспекти доктринального розуміння аутсорсингу як правового явища та законодавчого регулювання договору аутсорсингу в Україні. Дослідження побудоване з урахуванням зарубіжного досвіду розвитку аутсорсингу.

Keywords

Аутсорсинг, договір аутсорсингу, аутсорсингові відносини, господарські правовідносини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 260-267

Bibliography

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
2. Ц ивільний кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
3. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права / Д. А. Керимов. − 4-е изд. − М. : Изд-во СГУ, 2008. − 521 с.
4. Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз / І. В. Семеніхін ; [наук. ред. О. В. Петришин]. − Х. : Юрайт, 2012. − 88 с. − (Серія «Наукові доповіді» ; вип. 2).
5. Дія права: інтегральний аспект : монографія / кол. авт. ; відп. ред. Н. М. Оніщенко. − К. : Юрид. думка, 2010. − 360 с.
6. World investment report 2011: non-equity modes of international production and development. UNCTAD . New York and Geneva, 2011. − 226 р.
7. Brown, Douglas; Wilson, Scott. The black book of the outsourcing, how to manage the changes, challenges and opportunities.Willy, USA, 2008. − 366 p.
8. Pavelka F. Outsoursing – А Tool for Increasing the Competitiveness of Czech Banks / F. Pavelka // Studies of Socio-Economics and Humanities. − 2011. − № 2. − Р. 68–80.
9. Ещенко И. А. Договор аутсорсинга в гражданском праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / И. А. Ещенко. − М., 2009. − 180 с.
10. Витко В. С. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В. С. Витко, Е. А. Цатурян. − М. : Статут, 2012. − 128 с.
11. Власенко М. С. Проблемы правового регулирования заемного труда в России : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / М. С. Власенко. − М., 2009. − 207 с.
12. Рымкевич О. П. Сравнительно-правовой анализ регулирования отношений по заемному труду : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» / О. П. Рымкевич. − СПб., 2005. − 25 с.
13. Караченцев К. Аутсорсинг на мировом рынке финансовых услуг: особенности, риски / К. Караченцев // Банк. вести. − 2008. − № 10. − С. 34–40.
14. Чанишева Г. І. Види трудового договору за законодавством України : монографія / Г. І . Чанишева, Б. А. Римар. − Одеса : Фенікс, 2011. − 176 с.
15. Майданик Р. Договірні цивільно-правові конструкції / Р. Майданик // Підприємництво, госп-во і право. − 2008. − № 9. − С. 3–6.
16. Усач Б. Ф. Аналіз кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ : монографія / Б. Ф. Усач, О. В. Мельниченко. − К. : УБС НБУ, 2009. − 102 с.
17. Костюченко О. Є. Нетипові форми зайнятості у контексті соціально-економічного розвитку України / О. Є. Костюченко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економ. теорія та право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. − Х. : Право, 2012. − № 1 (8). − С. 130–137.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.11.2013