ЗМІСТ ТА РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

232-242

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22.332.021

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто конкурентоспроможність національної економіки в багаторівневому її аспекті на мікро-, мезо- та макрорівнях. Обґрунтовано необхідність такої диференціації відповідних об’єктів, аби докладно і предметно розробити систему господарсько-правових засобів та механізмів впливу держави на відповідну властивість національної економічної системи.

Keywords

Конкурентоспроможність, економічна політика держави, законодавче забезпечення конкурентоспроможності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 232-242

Bibliography

1. Конституція України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
2. Господарський кодекс України : затв. Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р. № 436-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144.
3. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
4. Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції : Розпорядження Президента України від 3 жовт. 2005 р. № 1184/2005-рп.
5. Горбашко Е. А. Конкурентоспособность промышленной продукции : учеб. пособие / Е. А. Горбашко. – СПб., 1991.
6. Концепція проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року : схвал. Розпорядженням Каб. Міністрів України від 9 лип. 2008 р. № 947-р.
7. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : постанова Каб. Міністрів України від 2 лют. 2011 р. № 389.
8. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 1999. – № 4.
9. Концепція проекту Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки : схвал. Розпорядженням Каб. Міністрів України від 29 верес. 2010 р. № 1900-р.
10. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11 верес. 2003 р. № 1160-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
11. Мунтіян В. І. Конкурентоспроможність національної економіки, як головний критерій економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. І. Мунтіян // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 2 (40). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.11.2013