ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, АРК, Павленко, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

99-107

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено сучасний стан рибного господарства України та визначено чинники, що призвели до кризового стану рибної галузі. Обґрунтовано необхідність запровадження комплексного механізму розвитку рибного господарства України.

Keywords

Рибне господарство, суб’єкти рибного господарства, рибопромисловий флот, суднобудування, державна підтримка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 99-107

Bibliography

1. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів: Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI // Відом. Верхов. Ради України. — 2012. — № 17. — Ст. 155.
2. Качний О. С. Державне регулювання розвитку рибного господарства України: автореф. дис. … канд. з держ. упр.: 25.00.02 / О. С. Качний; Акад. муніципал. упр. — К., 2010. — 18с.
3. Борейко В. І. Аналіз стану рибного господарства України / В. І. Борейко, Н. П. Павлюк // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Сер. Економіка. — 2011. — №2. — С.17-22.
4. Бузни А. Н. Генезис рыбного хозяйства Украины / А. Н. Бузни, Н. А. Сушко // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы десятой науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов. — Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. — С. 27.
5. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні / Н. М. Вдовенко // Економіка АПК. — 2010. — №3. — С.16-20.
6. Величко О. В. Стан та особливості функціонування рибогосподарського підкомплексу / О. В. Величко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. — 2011. — № 2 (т. 3). — С.13-16.
7. Дроник В. С. Теоретико-методичні аспекти державного регулювання розвитку рибного господарства України / В. С. Дроник // Держава та регіони. Сер.: Право та державне управління. — 2012. — № 2. — С.178-182.
8. Загороднюк О. В. Перспективи розвитку вітчизняного ринку риби / О. В. Загороднюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2011. — №1. — С.135-138.
9. Мазур Ю. П. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства: автореф. дис. ... кан. екон. наук: 08.00.04 / Ю. П. Мазур; ПФ «Кримський агротехнологічний університет» НАУ. — 2007. — 22 с.
10. Стасишен М. С. Економічні проблеми відродження рибного господарства України / М. С. Стасишен // Ринок, підприємництво, економіка. — 2012. — №4. — C.42-47.
11. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізми реалізації / Д. І. Погрібний. — Х. : ФІНН, 2009. — 168 с.
12. Бойчук Р. П. Господарсько-правове забезпечення інноваційних процесів в державному секторі економіки / Р. П. Бойчук // Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: кол. монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла. — Х. : Юрайт, 2013.
13. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія / Д. В. Задихайло. — Х. : Юрайт, 2012. — 456 с.
14. Про стан рибогосподарського комплексу Автономної Республіки Крим і негайні заходи щодо його збереження і розвитку: Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15.11.2000 р. № 1531-2/2000 [Електронний ресурс]. — Офіційний Веб-портал Верховної Ради України (законодавство України). — Режим доступу: «http://zakon4.rada.gov.ua/krym/show/rb1531002-00
15. Про Концепцію розвитку рибного господарства України: постанова Верховної Ради України від 13.07.2000 № 1885-III // Відом. Верхов. Ради України. — 2000. — №41. — Ст.344.
16. Качний О. С. Держава як орган управ-ління і регулювання розвитку рибного господарства / О. С. Качний // Наук. вісн. Акад. муніц. упр. Сер. Управління. — К. : Вид.-поліграф. центр Акад. муніц. управління. — 2009. — Вип. 4. — С. 86–92.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.04.2013