МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

200-210

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:621.39(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено господарсько-правовим питанням регулювання відносин, що виникають у телекомунікаційному комплексі України. Запропоновано трирівневу систему його законодавчого забезпечення: перший рівень — Телекомунікаційний кодекс України; другий — спеціальне законодавство за окремими видами телекомунікаційних послуг; третій — додаткові закони за пріоритетними напрямами кожного окремого виду телекомунікаційних послуг.

Keywords

Телекомунікаційне законодавство, кодифікація телекомунікаційного законодавства, телекомунікаційні послуги.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 200-210

Bibliography

1. Знаменский Г. Л. Общественный и хозяйственный порядок и законодательство / Г. Л. Знаменский // Государство и право. — 1994. — № 4. — С. 61–69.
2. Правознавство : підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський та ін. ; за ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 748 с.
3. Каримов А. Д. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / А. Д. Каримов. — 2-е изд. — М. : Аванта+, 2001. — 560 с.
4. Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф.Энгельс : в 50-ти т. — 2-е изд. — М. : Госполитиздат, 1965. — Т. 37. — 599 с.
5. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. — Х. : Юрайт, 2012. — 456 с.
6. Волков Ю. В. О предмете и методе телекоммуникационного права. Официальный сайт: «Телекомуникационное право» [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://telecomlaw.ru/articles/ articles.html#.USPm0KVhg3Q
7. Скорикова Т. Н. Информационное и телекоммуникационное право в современном гражданском обороте / Т. Н. Скорикова // Вестн. Томск. гос. ун-та. — 2008. — № 307. — С. 97.
8. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Х. : Право, 2011. — 584 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

01.03.2013