ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В УКРАЇНІ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

142-153

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.62(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено питання класифікації платіжних систем за різними правовими підставами. Встановлено характерні ознаки кожного виду платіжних систем, які у сукупності визначають особливості в їх правовому регулюванні.

Keywords

Класифікація, платіжні системи, класифікація платіжних систем, національні платіжні системи, комерційні платіжні системи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 142-153

Bibliography

1. Алісов Є. О. Теоретичні проблеми правового регулюваня грошового обігу в Україні : монографія / Є. О. Алісов ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Фоліо, 2004. — 288 с.
2. Адабашев Т. К. Особливості організаційно-господарських правовідносин у національних платіжних системах України / Т. К. Адабашев // Юрист України. — 2012. — № 1/2. — С. 52–59.
3. Словник української мови : в 11 т. — Т. 4. (І-М) / І. К. Білодід, А. А. Бурячок та ін. — К. : Наук. думка, 1973. — 840 с.
4. Валинурова А. А. Классификация сетевых платежных систем / А. А. Валинурова // Мол. ученый. — 2010. — № 4. — С. 133–136.
5. Деньги, кредит, банки : учебник / Г. И. Кравцова, Г. С. Кузьменко, Е. И. Кравцов и др. ; под ред. Г. И. Кравцовой. — Минск : БГЭУ, 2003. — 527 с.
6. Ковальчук Т. Т. Сучасні платіжні системи / Т. Т. Ковальчук, В. С. Лук’янов. — К. : Знання, 2010. — 20 с.
7. Лук’янов В. С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції / В. С. Лук’янов // Акт. проблеми економіки. — 2009. — № 12. — С. 162.
8. Потапов А. А. Формирование и развите платежной системы Российской Федерации : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / А. А. Потапов. — СПб., 2008. — 18 с.
9. Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів : Постанова Правління Національного банку України № 352 від 07.09.2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0352500-00/ed20000913
10. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.
11. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 17. — Ст. 184.
12. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III // Відом. Верхов. Ради України. — 2001. — № 29. — Ст. 137.
13. Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 36. — Ст. 2507.
14. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів : Постанова Правління Національного банку України від 10.12.2004 р. № 620 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 2. — Ст. 93.
15. Савелко Т. В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Т. В. Савелко. — К., 2009. — 23 с.
16. Сиземова О. Б. Правовое регулирование безналичных расчетов и совершенствование их организации : дис. … канд. юрид. наук / О. Б. Сиземова. — М., 2003. — С. 62.
17. Фомін Г. Ф. Правове регулювання банківських розрахунків / Г. Ф. Фомін // Вісн. Харк. Нац. ун-ту внутр. справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 174–180.
18. Ч мелик Г. В. Конкурентні позиції банківських і небанківських платіжних систем на вітчизняному ринку послуг з переказу коштів / Г. В. Чмелик // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. (31 трав. — 1 черв. 2007 р.) / Держ. вищ. навч. заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». — Суми, 2007. — С. 72–73.
19. Якушин Б. В. Классификация / Б. В. Якушин // Философская энциклопедия. — М. : Сов. энцикл., 1962. — Т. 2. — С. 523–525.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.02.2013