ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ

Автор

, старший викладач, Полтава, Шевченка, 23

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

105-116

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.101:330.162

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто історичний розвиток поняття інституційного устрою і його вплив на розвиток особистості та економічні процеси у суспільстві на сьогоднішній день в Україні та світі.

Keywords

Інститут, інституційний устрій, особистість, суспільство, інституційне регулювання економічних процесів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 105-116

Bibliography

1. Хромов М. І. Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій / М. І. Хромов // Экономика и право. — 2009. — № 3. — С. 140–145.
2. Гармидер Л. Д. Влияние глобализации и мирових рынков на функционирование и развитие рынка труда Украины / Л. Д. Гармидер // Вісн. екон. науки України. — 2009. — № 1. — С. 57–61.
3. Коваль О. М. Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України / О. М. Коваль // Економіка АПК. — 2010. — № 1. — С. 78–82.
4. Головіта С. Регулювання ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки / С. Головіта // Держава і регіони. Сер. екон. — 2009. — № 11. — С. 175–180.
5. Бандур С. І. Система пріоритетів державної політики зайнятості в парадигмі формування інноваційної моделі розвитку економіки України / С. І. Бандур // Ринок праці та зайнятість населення. — 2008. — № 1. — С. 10–14.
6. Геєць В. М. Політекономічні і інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Європ. вектор екон. розвитку. — 2012. — № 2 (13). — С. 41–46.
7. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. ; за заг. ред. Б. М. Далишина. — 2-ге вид., допов. та переробл. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 620 с.
8. Богиня Д. П. Трудовий менталітет у системі мотивації праці / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна // Стратегія екон. розвитку України. — 2001. — № 7. — С. 42–53.
9. Лібанова Е. Середній клас в Україні: сучасні масштаби і проблеми розвитку доходів / Е. Лібанова // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 8. — С. 27–32.
10. Шевченко Л. Мінімальна заробітна плата та її рівень: теоретичне осмислення проблеми / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 4. — С. 30–33.
11. Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект / О. Л. Яременко. — Харьков : Основа, 1997. — 186 с.
12. Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз. — Новосибирск, 1995. — 258 с.
13. Смелзер Н. Социология : пер с англ. / Н. Смелзер. — М. : Феникс, 1998. — 688 с.
14. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение / Д. Норт // THESIS. — 1993. — Вып. 2. — С. 63–69.
15. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. — М. : Либроком, 1984. — 368 с.
16. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. — М. : Медиум, 1995. — 323 с.
17. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура : пер. с англ. / Р. Мертон. — М. : АСТ ХРАНИТЕЛЬ, 2006.
18. Крижановська Т. О. Особистість в інституційному просторі суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Крижановська. — Режим доступу: http://www.nbuv/gov.ua/portal/vkhnu/Tk/829/21.html.
19. Ranking of economies. World Bank Group [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/.
20. Index of Economic Freedom [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.heritage.org/.
21. World Competitiveness [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.imd.org/.
22. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/ global-competitiveness.
23. OECD Glossary of Statistical [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://stats.oecd.org.
24. Цимбал О. І. Методологічні засади ієрархічно-імітаційного оцінювання ефективності інституційного регулювання зайнятості та ринку праці України [Електронний ресурс] / О. І. Цимбал // Електронний журнал «Ефективна економіка». — 2011. — Режим доступу: http://www.economy nayka.com.ua/index.php.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.02.2013