ПРОЯВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ АНОМАЛІЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.03.2013

Issues number

2013 - № 2 (13)

Page

72-81

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.5-044.922:911.375

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено прояви численних інституційних аномалій, що загрожують нормальному розвитку сфери міської зайнятості та потребують власного регулювання. Установлено, що легалізація зайнятості має стати одним із пріоритетів соціально-економічної політики держави (уряду) та місцевих органів влади.

Keywords

Зайнятість населення, сфера міської зайнятості, інституційні аномалії, неформальна зайнятість, трудове законодавство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 72-81

Bibliography

1. Гук Л. П. Перехід до нових форм зайнятості в умовах інноваційного розвитку / Л. П. Гук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — К. : КНЕУ, 2012. — Т. 1. — С. 311–320.
2. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. — 2010. — № 2. — С. 10–13.
3. Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України / С. Коваль // Україна: аспекти праці. — 2012. — № 2. — С. 20–25.
4. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 8. — С. 3–14.
5. Колот А. М. Наука про працю і соціально-трудові відносини: становлення, начало теоретико-методологічного оновлення / А. М. Колот // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — К. : КНЕУ, 2012. — Т. 2. — С. 15–35.
6. Шевченко Л. С. Соціальні ризики і соціальна безпека праці : монографія / Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — 280 с.
7. Шевченко Л. С. Позикова праця: сутність, ризики, особливості розвитку в Україні / Л. С. Шевченко // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Економічна теорія та право. — 2012. — № 1 (8). — С. 121–129.
8. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — 312 с.
9. Гриценко О. А. Нормальне суспільство як основа соціальної держави / О. А. Гриценко // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Економічна теорія та право. — 2012. — № 3 (10). — С. 148–165.
10. Коваленко Ю. М. Інституційна організація фінансового сектору економіки України [Електронний ресурс] / Ю. М. Коваленко. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_2/ 29_01_01.pdf.
11. Вольчик В. В. Комплементарность и иерархия институтов в рамках хозяйственного порядка / В. В. Вольчик // Науч. тр. ДонНТУ. Сер.: экон. — Донецк : ДонНТУ, 2009. — Вып. 37–1. — С. 35–41.
12. Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопр. экономики. — 2005. — № 5. — С. 5–27.
13. Проект Трудового кодексу України № 1038-1 від 28.08.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=15689.
14. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page.
15. Шевченко Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко. — Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. — 336 с.
16. Дімітрюк І. В. Проблема тіньової зайнятості та її вплив на економічне становище в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Дімітрюк. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com.
17. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист : навч. посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 491 с.
18. Про внесення змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» [Електронний ресурс] : Закон України від 06.02.2003 р. № 491-ІV. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=491-15.
19. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 зі змінами та доповненнями. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1078-2003- %EF.
20. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
21. Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] : Розпорядження Каб. Міністрів України від 02.03.2010 р. № 359-р. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=359-2010- %F0.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.02.2013