ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

16.10.2012

Issues number

2012 - № 4 (11)

Page

75-85

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2:630

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано організаційно-господарські правовідносини за участю державних підприємств лісового господарства. Показано особливості їх статусу, а також статусу органів, наділених організаційно-господарськими повноваженнями. Запропоновано розв’язання деяких проблем, що виникають у зазначених відносинах.

Keywords

Організаційно-господарські правовідносини, підприємства лісового господарства, управління, суб’єкти, наділені організаційно-господарськими повноваженнями.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 75-85

Bibliography

1. Соловйов, В. М. Поняття і сутність правового регулювання державного управління в Україні / В. М. Соловйов // Університ. наук. записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 27–33.
2. Основи економічної теорії : підручник : у 2 кн. / за ред. Ю. В. Ніколенка. — К. : Либідь, 1998. — 272 с.
3. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом / Т. М. Десятов, О. М. Коберник, Б. Л. Тевлін, Н. М. Чепурна. — Х. : Основа, 2004. — 240 с.
4. Віхров, О. П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія. — К. : Вид. Дім «Слово», 2008.
5. Віхров, О. П. Господарське право. Спеціальна частина / О. П. Віхров. — К. : Вид. Дім «Слово», 2004. — 344 с.
6. Кравець, І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2008. — 16 с.
7. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Х. : Право, 2009. — 584 с.
8. Адміністративне право України / за ред. Ю. П. Битяка. — Х. : Право, 2001. — 528 с.
9. Полянская, Г. Н. Охрана права государственной собственности на леса : монография / Г. Н. Полянская. — М. : Госюриздат, 1956. — 252 с.
10. Завгородня, В. М. Управління лісовим господарством України / В. М. Завгородня // Теорія та практика державного управління. Вип. 2: Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІІІ Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2003 р. — Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2003. — 236 с.
11. Вінник, О. М. Господарське право / О. М. Вінник. — К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 766 с.
12. Юридична енциклопедія : в 6 т. / гол. редкол. Ю. С. Шемшученко. — К. : Укр. енцикл., 2004. — Т. 6. — 768 с.
13. Назаров, Ю. А. Основы менеджмента / Ю. А. Назаров. — Волгоград : ИПК «Царицын», 1997. — 128 с
14. Малиновський, В. Я. Державне управління / В. Я. Малиновський. — К. : Атіка, 2003. — 576 с.
15. Віхров, О. П. Організаційно-господарські правовідносини : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Д., 2009. — 33 с.
16. Коняев, Н. И. Правовые формы хозрасчета : учеб пособие / Н. И. Коняев. — Куйбышев: Куйб. гос ун-т, 1975. — 111 с.
17. Непийвода, В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2006. — 23 с.
18. Горбовой, В. Ф. Предмет и система советского лесного права / В. Ф. Горбовой. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. 1984. — 144 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.09.2012