КОНЦЕПТУАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЕКТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

15.06.2012

Issues number

2012 - № 3 (10)

Page

56-69

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.1:330.322

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано сучасні підходи до визначення змісту соціально-економічної модернізації. Виявлено концептуальні суперечності щодо цілей, орієнтирів, механізмів, послідовності перетворень. Надано їх оцінку. Зазначено вплив на розробку українського проекту модернізації. Акцентовано на інерційних чинниках процесу.

Keywords

Модернізація, теорія, суперечності, інерційні чинники.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 56-69

Bibliography

1. Модернізація України — наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.niss.gov.ua/public/File/ 2011_Book/Poslannya_2011/pdf
2. Горбатенко, В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть : монографія / В. П. Горбатенко. — К. : Вид. центр «Академія», 1999. — 240 с.
3. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы : сб. стат. и материалов / под ред. В. Иноземцева. — М. : Центр исследований постиндустриального общества, 2009. — Вып. 1. — 240 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nbchr.ru/PDF/Inosemzev_Modernisaziya.pdf
4. Красильщиков, В. Догоняющее развитие: умозрительные конструкты и реалии / В. Красильщиков // Мировая экономика и международные отношения. — 2012. — № 3. — С. 112–116.
5. Глазьев, С. Как оседлать волну / С. Глазьев // Международная экономика. — 2012. — № 4. — С. 4–8.
6. Цветков, В. А. Модернизация национальной экономики: теоретико-практический подход (части 1, 2) / В. А. Цветков // Инновации. — 2012. — № 3. — С. 16–24.
7. Геєць, В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць; Ін-т екон. та прогнозування НАН України. — К., 2009. — 864 с.
8. Післякризовий розвиток економіки України: Засади стратегії модернізації : аналітична доповідь // Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В., Бережний Я. В. та ін. — К. : НІСД, 2011. — 66 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua
9. Пахомов, Ю. Н. Факторы и предпосылки модернизации экономики и социальной сферы в условиях гармонизации украинско-российских отношений / Ю. Н. Пахомов // Сталий розвиток України. — 2011. — № 4, Т. І. — С. 8–15.
10. Оніщенко, В. Модернізація як імператив розвитку України / В. Оніщенко // Економіка України. — 2011. — № 7. — С. 4–14.
11. Мальцев, А. Модернизационная парадигма: теоретические подходы и исторический опыт / А. Мальцев // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2012. — № 4. — С. 105–108.
12. Демиденко, С. Л. Міжнародний досвід модернізації національної економіки / С. Л. Демиденко // Сталий розвиток України. — 2011. — № 4, Т. 2. — С. 46–51.
13. Белокрылова, О. С. Перспективы посткризисной модернизации экономики России / О. С. Белокрылова, А. А. Бочков // Экон. вестник Ростов. ун-та. — 2008. — Т. 6, № 4. — С. 36–44.
14. Програма розвитку внутрішнього виробництва : затв. постановою КМУ від 12.09.11 р. № 1130 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
15. Послання Президента України до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 р.» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. president.gov.ua
16. Симоненко, В. К прорыву не готовы / В. Симоненко // Еженед. «2000». — 2012. — 24 февр.
17. Мостовая, Ю. На большом воздушном шаре / Ю. Мостовая // Зеркало недели. — 2012. — № 40.
18. Снежко, Е. Конец эпохи / Е. Снежко // Инвестгазета. — 2012. — № 18. — С. 6–7.
19. Панарин, А. С. Искушение глобализмом. Сер. «Россия и мир: итоги ХХ в.» / А. С. Панарин — М. : Рус. Нац. Фонд, 2000. — 381 с.
20. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. Л. І. Федулової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозування. — К., 2011. — 656 с.
21. http://www.kontrakty.ua/article/45941
22. Мироненко, В. П. Зарейтинговали / В. Мироненко, П. Сивоконь // Инвестгазета. — 2012. — № 23. — С. 12–15.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.06.2012