ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

230-238

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

347.44:631.115.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено проблемі застосування цивільно-правового договору лізингу в діяльності фермерського господарства. Здійснено огляд чинного законодавства у сфері договору лізингу, зокрема Цивільного кодексу України, законів України «Про фермерське господарство», «Про фінансовий лізинг» та Міжнародної конвенції УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг». На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що цивільно-правовий договір фінансового лізингу є тристороннім договором, який успішно використовується фермерськими господарствами із залученням державної фінансової підтримки. Також зроблено пропозицію про необхідність внесення змін до Цивільного кодексу України, викладення статей, присвячених цьому договору, у новій редакції з урахуванням спеціального національного та міжнародного законодавства і юридичної практики.

Keywords

Фермерське господарство, договірні відносини у фермерському господарстві, договір фінансового лізингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 230-238

Bibliography

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. — 4-те вид., переробл. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — Т. II. — 1056 с.
2. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 16. — Ст. 138. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3301-15
3. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 16. — Ст. 68, із змінами, внесеними згідно із Законом № 394-XIV від 14 січня 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 9–10. — Ст. 67, в ред. від 16 січ. 2004 р. — Режим доступу: http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
4. Про фермерське господарство [Електронний ресурс] : Закон України від 19 черв. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/973-15
5. Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 10 груд. 2003 р. № 1904. —Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1904-2003-%D0%BF
6. Про утворення Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 11 квіт. 2001 р. № 354. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 354-2001-%D0%BF
7. Ващишин М. Правове регулювання лізингу сільськогосподарської техніки в Україні / М. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.-практ. конф. — 2007. — С. 375–377.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.04.2012