ВАДИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.05.2012

Issues number

2012 - № 2 (9)

Page

73-83

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.215:338.24.021.8

ISSN print

2218-8010

Abstract

Систематизовано вади, що мають місце у матеріальному стимулюванні трудової діяльності в Україні. Доведено негативну роль держави у цьому процесі. Виявлено та розкрито причинно-наслідкові зв’язки між вадами у матеріальному стимулюванні та деструкцією соціальної держави в Україні. Визначено пов’язані з ними ризики.

Keywords

Матеріальне стимулювання, трудова діяльність, соціальна держава, соціальна діяльність держави, оплата праці, заробітна плата.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 73-83

Bibliography

1. Конституція України [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA% 2F96-%E2%F0
2. Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати, нарахованої за березень 2012 р. [Електронний ресурс] // Експрес-випуск від 17.05.2012 № 09/3-29/140 / Держстат України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2012/05_12/132.zip
3. Стан виплати заробітної плати на 1 травня 2012 року [Електронний ресурс] // Експрес-випуск від 25.05.2012 № 09/4-32/149 / Держстат України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/ expr2012/05_12/133.zip
4. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015 : нац. доп. / В. Б. Авер’янов, Б. М. Ажнюк, Т. П. Богдан та ін. ; за заг. ред. В. М. Гейця. — К. : НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с.
5. Модернізація України — наш стратегічний вибір [Електронний ресурс] : Щоріч. послання Президента України до Верхов. Ради України. — К., 2011. — 416 с. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ docs/Poslannya_sborka.pdf
6. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [Електронний ресурс] : аналіт. доп. НІСД / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін. — К. : НІСД, 2011. — 66 с. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_nauk_an_rozrobku/postkryz_moder_new.pdf
7. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2008. — 383 с.
8. Лісогор Л. С. Продуктивність праці в Україні: проблеми та перспективи підвищення / Л. С. Лісогор // Демографія та соц. економіка. — 2010. — № 2. — С. 131–138.
9. Мандибура В. «Людський капітал»: об’єктивна економічна реальність чи ідеологема? / В. Мандибура // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 2. — С. 26–33.
10. Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська ; за ред. Я. А. Жаліла. — К. : НІСД, 2010. — 72 с.
11. Шевченко Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці : монографія / Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2009. — 280 с.
12. Заробітна плата в Україні: на шляху до економічного зростання і добробуту : аналіт. доп. // Нац. безпека і оборона. — 2010. — № 7. — С. 2–77.
13. Звягильский Е. Проблемы государственного регулирования зарплаты в Украине / Е. Звягильский // Экономика Украины. — 2011. — № 5. — С. 65–74.
14. Костін Д. Ю. Деструктивні зміни у вітчизняній системі матеріального стимулювання трудової діяльності / Д. Ю. Костін // Комунальне господарство міст : наук.- техн. зб. Сер.: Економічні науки. — 2011. — Вип. 100. — С. 307–318.
15. Овсієнко О. В. Становлення соціальної держави в Україні: економічна природа розбіжностей у фактичному та формальному статусі / О. В. Овсієнко // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. Економічна теорія та право. — 2011. — № 3. — С. 25–36.
16. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права / Б. А. Кистяковский // Политология : хрестоматия / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин. — М. : Гардарики, 2000. — С. 473–484.
17. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве [Электронный ресурс] / Л. Н. Кочеткова // Ценности и смыслы. — 2009. — № 3. — С. 6–15. — Режим доступа: http://www.litera.inst-et.ru/admin/pdf/20110221151237file.pdf
18. Пищуліна О. М. Історична ретроспектива та сутність поняття «соціальна держава» / О. М. Пищуліна // Стратег. пріоритети. — 2009. — № 3 (12). — С. 136–142.
19. Витрати на робочу силу за 2010 р. [Електронний ресурс] // Стат. бюлетень / Держстат України. — К., 2011. — 75 с. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/vrs_2010.zip
20. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс] : Закон України / Верхов. Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14
21. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 14.04.2000 № 656 / Верхов. Рада України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=656-2000-%EF
22. Герасимов О. Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні / О. Герасимов // Україна: аспекти праці. — 2011. — № 2. — С. 45–51.
23. Кочеткова Л. Н. Теория социального государства Лоренца фон Штейна / Л. Н. Кочеткова // Философия и об-во. — 2008. — № 3. — С. 69–79.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.03.2012