ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, суддя, Харків, Руднєва, 36

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

245-252

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.24

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано основні загальноправові та спеціальні принципи державної аграрної політики України. Досліджено та узагальнено різні теоретичні підходи щодо визначення принципів державної аграрної політики. Обґрунтовано основні принципи, методи та напрями вдосконалення державної аграрної політики на сучасному етапі.

Keywords

Державна аграрна політика, загальноправові принципи, спеціальні принципи, пріоритетний розвиток сільського господарства в національній економіці України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 245-252

Bibliography

1. Статівка А. М. Аграрне право та законодавство України: теоретичні проблеми розвитку / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич // Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика : монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. М. Статівки. – Х. : ФІНН, 2010. – 240 с.
2. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 221 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 896 с.
4. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право. – 240 с.
5. Гуревський В. К. Державне регулювання сільського господарства / В. К. Гуревський // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 с.
6. Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України : монографія / кол. авторів ; за ред. В. І. Семчика. – К. : Юрид. думка, 2010. – 456 с.
7. Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.
8. Жушман В. П. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України : навч. посіб. / В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко. – Х. : Одіссей, 2009. – 400 с.
9. Курман Т. А. Державно-правове регулювання сільського господарства в Україні / Т. А. Курман // Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
10. Гафурова О. В. Правові засади державного регулювання сільського господарства / О. В. Гафурова // Аграрне право України : підручник ; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
11. Статівка А. Про проект Закону України «Про сільське господарство України» / А. Статівка, В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 104–110.
12. Корнієнко В. М. Актуальні питання правового забезпечення трансформації форм власності в аграрному секторі економіки / В. М. Корнієнко // Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика : монографія / за ред. А. М. Статівки. – Х. : ФІНН, 2010. – 240 с.
13. Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.
14. Шиян Н. І. Державне регулювання економіки / Н. І. Шиян. – Х. : Формат Плюс, 2008. – 384 с.
15. Єрмоленко В. М. Державна аграрна політика: поняття і принципи / В. М. Єрмоленко // Правова політика Української держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Том 1. / 19–20 лютого 2010 р. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т
ім. Василя Стефаника, 2010. – С. 28–32.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.01.2012