СУЧАСНИЙ СТАН ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІТАКОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

165-174

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346. 12: 629. 7

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено питанням правового забезпечення функціонування літакобудівної галузі, проблемам удосконалення законодавства. Розглянуто низку нормативно-правових актів, окремі заходи державної підтримки галузі. Звернено увагу на необхідність прийняття нової Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України, оскільки дія аналогічної програми закінчилася у 2010 р. Проаналізовано питання правової доцільності об’єднання літакобудівних підприємств у формі концерну.

Keywords

Літакобудування, спеціальний режим господарювання, державне програмування, господарсько-правові засоби, інноваційний проект, концерн.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 165-174

Bibliography

1. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту / К. С. Пісьменна. – Х. : Фінн, 2009. – 184 c.
2. Єфремова К. В. Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2009. – 21 c.
3. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення енергетичної політики держави та особливості окремих її напрямів / О. Ю. Битяк // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2009. – № 2 (57). – 275 с.
4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності: Закон України від от 08.09.2011 р., № 3715-VI // Офіц. вісн. України – 2011. – № 77. – С.14
5. Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 53. – Ст. 1781.
6. Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави // Офіц. вісн. України – 2005. – № 52. – Т. 1 – С. 274.
7. Про розвиток літакобудівної промисловості // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 261.
8. Про Єдиний митний тариф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2097–12.
9. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z018500.html.
10. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 436-iv. – Ст. 9 п. 1.
11. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – № 436-iv. – Ст. 12.
12. Про стан виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року та першочергові завдання розвитку вітчизняного авіабудування // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 48. С. 19. – Ст. 1558.
13. Про невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1189.
14. Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 р. // Офіц. вісн. України. – 2009 . – № 1. – Ст. 19.
15. Про програму розвитку авіаційної промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=110%2F92-%F0%EF.
16. Про заходи щодо розвитку авіаційної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/53–94-%EF.
17. Про додаткові заходи щодо розвитку авіаційної промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/94-%F0%EF.
18. Про заходи щодо стимулювання розвитку літакобудування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447/99-%D1%80%D0%BF.
19. Про невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1189.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.12.2011