ПРО ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Автор

, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

154-164

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.92:342.9.03

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто основні класифікації оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень. На підставі критичного аналізу моделей оскарження у праві України та інших держав оскарження в адміністративному праві класифіковано за способом здійснення, суб’єктами оскарження і суб’єктами розгляду скарг, предметом і сферою оскарження, характером процедури оскарження, а також ступенем упорядкованості нормативно-правових актів, що врегульовують процедуру оскарження.

Keywords

Суб’єкт владних повноважень, адміністративне оскарження, судове оскарження, адміністративні процедури.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 154-164

Bibliography

1. Купреев С. С. Административное право и защита прав и свобод человека и гражданина в современный период / С. С. Купреев // Административное право и процесс. – 2011. – № 9. – С. 16–18.
2. Масленников М. Я. Российский административный процесс: перспективы легитимации, централизации и систематизации / М. Я. Масленников. – М. : Изд-во СГУ, 2009. – 275 с.
3. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с.
4. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю. Н. Старилов. – М. : НОРМА, 2001. – 304 с.
5. Купреев С. С. О перспективах развития российского административного права / С. С. Купреев // Административное право и процесс. – 2011. – № 3. – С. 15–17.
6. Плахотнюк Н. Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: стан та перспективи удосконалення / Н. Г. Плахотнюк // Держава і право : Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. – Вип. 16. – С. 260–267.
7. Тимощук В. П. Інститут адміністративного оскарження: проблеми та перспективи розвитку / В. П. Тимощук // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. – № 4. – С. 105–110.
8. Картузова І. До проблеми позову в адміністративному процесі / І. Картузова, А. Осадчий // Право України. – 2003. – № 7. – С. 80–84.
9. Грибок І. О. Стан правового регулювання адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої влади / І. О. Грибок // Бюл. М-ва юстиції України. – 2005. – № 4. – С. 113–121.
10. Кисіль Л. Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження / Л. Є. Кисіль // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. – № 3. – С. 144–150.
11. Грибок І. О. Розвиток інституту адміністративного оскарження в умовах адміністративної реформи в Україні / І. О. Грибок // Держава і право : Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. – Вип. 16. – С. 153–156.
12. Бабін І. І. Розподіл обов’язків доказування в позасудовій процедурі оскарження рішень податкових органів / І. І. Бабін // Наук. вісн. Чернівець. ун-ту : Правознавство. – 2009. – Вип. 518. – С. 102–108
13. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под. ред. Т. Я. Хабриевой. – М. : Статут, 2011. – 320 с.
14. Ткач Г. Предмет судового оскарження у справах, що виникають з адміністративних спорів / Г. Ткач // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. юрид. – 2005. – Вип. 41. – С. 157–161.
15. Черкес В. До питання про сучасні проблеми оскарження правових актів управління / В. Черкес // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 69–72.
16. Євстігнєєв А. Оскарження актів органів держави та місцевого самоврядування за Кодексом адміністративного судочинства України / А. Євстігнєєв // Юрид. журн. – 2006. – № 2. – С. 31–33.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.12.2011