ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ІНСТИТУТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

147-154

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

349.2

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто проблему об’єктивної необхідності змін у розумінні завдань трудового права та інституту трудових договорів на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави. Наголошено на необхідності змін у регулюванні трудових відносин в сучасній неоліберальній економіці з урахуванням соціальної спрямованості трудового права.

Keywords

Трудове право, трудовий договір, економіка, соціальне партнерство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 147-154

Bibliography

1. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 860 с.
2. Бьюкенен Дж. М. Конституционная экономическая теория / Дж. М. Бьюкенен // «Невидимая рука» рынка ; пер. с англ. ; под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена ; науч. ред. Н. А. Макашева. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 105–118.
3. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины. (Общая часть) / В. С. Венедиктов. – Симферополь : Доля, 2004. – 164 с.
4. Гриценко А. А. Економіка і право: структура взаємозв’язків / А. А. Гриценко // Вісн. Нац. юрид. акад. України Сер.: Економічна теорія і право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 1. – С. 7–16.
5. Капица С. Тебя не знаю, поэтому боюсь? / С. Капица // Рос. газ. – 2002. – 27 нояб. – С. 8.
6. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право : учебник для вузов / И. Я. Киселев. – М. : НОРМА – ИНФРА, 1998. – 263 с.
7. Козловський А. А. Гносеологічна концепція права / А. А. Козловський // Наук. вісн. Чернівець. ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 100: Правознавство. – Чернівці : ЧДУ, 2000.– 212 с.
8. Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М. : НОРМА, 2007. – 800 с.
9. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин : монографія / П. Д. Пилипенко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 146 с.
10. Познер Р. А. Економічний аналіз права / Р. А. Познер ; пер. з англ. С. Савченка. – Х. : Акта, 2003. – 862 с.
11. Tаль Л. С. Трудовой договор: Цивилистичсское исследование / Л. С. Tаль - Ярославль : Тип. Губерн. Правления, 1913. – 422 с.
12. Українець С. Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання / С. Українець // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 2 – С. 20 – 24.
13. Фридман Д. Право и экономическая теория / Д. Фридман // «Невидимая рука» рынка ; пер. с англ. ; под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена ; науч. ред. Н. А. Макашева. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 233–247.
14. Шмидт Г. Партнерство в условиях социальной рыночной экономики / Г. Шмидт // Социалист. труд. – 1990. – № 9. – С. 78 – 86.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.12.2011