НЕТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Ірпінь, вул. Університетська, 31,

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

130-137

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331 (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито роль праці у соціально-економічному розвитку України незалежно від форми зайнятості. На прикладі аутстафінгу проаналізовано нетипові форми зайнятості та виявлено їх соціально-економічні властивості, які впливають на зниження трансакційних витрат наймання. Обґрунтовано положення про необхідність розвитку нетипових форм зайнятості як одного із способів підвищення трудової активності населення та раціоналізації структури зайнятості в Україні.

Keywords

Праця, нетипова зайнятість, лізинг робочої сили, аутсорсинг, аутстафінг, соціально-економічні властивості.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 130-137

Bibliography

1. Модернізація України − наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. − К., 2011. − 416 с.
2. Маркс К. : Сочинения в 50 т. / К. Маркс, Ф. Енгельс. – М. : Гос. Из-во полит. лит., 1960. – Т. 23. – 907, [1] с.
3. Енгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Енгельс . – М. : Политиздат, 1982. – 359 с.
4. Конституція України: станом на 1 січня 2006 р. − Офіц. вид. – К. : Укр. Центр Правн. Студій, 2006. – 128 с.
5. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця. − К. : НВЦ НБУВ, 2010. − 232 с.
6. Костюченко О. Є. Трудовий договір чи найм: проблеми праворозуміння / О. Є. Костюченко // Вісн. Нац. юрид. акад. України. Сер.: Економічна теорія та право / ред. кол. : А. П. Гетьман та ін. − Х. : Право, 2010. − № 2. − С. 174–184.
7. Усач Б. Ф. Аналіз кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ : монографія / Б. Ф. Усач, О. В. Мельниченко. − К. : УБС НБУ, 2009. − 102 с.
8. О платных бюро найма: Конвенция МОТ № 34 от 29.06.1933 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Компьютерная программа Система ГАРАНТ. − Систем. требован: Windows 95/98/2000/NТ/XP; 64 МБ ОЗУ, i386-процессор и выше. − Заголовок из базового поиска.
9. О платных бюро по найму: Конвенция МОТ № 96 от 01.07.1949 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Компьютерная программа Система ГАРАНТ. − Систем. требован: Windows 95/98/2000/NТ/XP; 64 МБ ОЗУ, i386-процессор и выше. − Заголовок из базового поиска.
10. О частных агентствах занятости: Конвенция МОТ № 181 от 19.06.1997 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Компьютерная программа Система ГАРАНТ. − Систем. требован: Windows 95/98/2000/NТ/XP; 64 МБ ОЗУ, i386-процессор и выше.
11. Інтеграція України та Росії в європейський трудовий простір : монографія / за ред. Г. А. Багратяна, І. С. Кравченко. − К. : УБС НБУ, 2010. − 172 с.
12. Лушникова М. В. Заемный труд: исторический опыт и перспективы правового регулирования / М. В. Лушникова, А. М. Лушников // Человек и труд. − 2004. − № 7. − С. 85–88.
13. Власенко М. С. Проблемы правового регулирования заемного труда в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук / М. С. Власенко. − М., 2009. − 26 с.
14. Ш евченко Л. С. Логіка найманої праці в термінах трансакційних витрат / Л. С. Шевченко // Вісн. Нац. юрид. акад. України. Сер.: Економічна теорія та право / ред. кол.: А. П. Гетьман та ін. − Х. : Право, 2010. − № 2. − С. 47–57.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.12.2011