СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Маршала Бажанова, 17

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.01.2012

Issues number

2012 - № 1 (8)

Page

68-81

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.5–044.922

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито зміст поняття «трансформація». Встановлено, що в Україні відбулася трансформація соціалістичної системи господарства на капіталістичну (ринкову) з інверсією загальної моделі зайнятості з обмеженими трудовими ресурсами в модель зайнятості (ринок праці) з обмеженим попитом на працю.

Keywords

Зайнятість населення, трансформація, трансформація соціально-економічної системи, трансформація зайнятості.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 68-81

Bibliography

1. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : монографія / Н. І. Гражевська – К. : Знання, 2008. – 431с.
2. Гриценко А. А. Особливості ринкової трансформації інверсійного типу / А. А. Гриценко // Перехідна економіка : підручник. – К., 2003. – С. 37–45.
3. Євдокимова Д. М. Економічний розвиток: процесний підхід / Д. М. Євдокимова // Стратегія економічного розвитку України: наук. зб. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип.15. – С. 21–24.
4. Осипов Ю. М. Теория хозяйства. Начала высшей экономики : учебник в 3 т. / Ю. М. Осипов. – М., 1998. – Т. 3. – С. 294.
5. Цивилизационная структура современного мира : в 3 т. – Т. 1 : Глобальные трансформации современности / под. ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко. – К. : Наук. думка, 2006. – 687 с.
6. Чистилін Д. До питання теорії суспільного розвитку: аспект самоорганізації / Д. Чистилін // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 52–58.
7. Закономерности и перспективы трансформации общества : материалы к V Междунар. конф. : 3 т. / под. ред. Ю. В. Яковца. – М. : МФК, 2004. – С. 98–371.
8. Гуляева Л. А. Структура занятости населения : основные тенденции изменения и меры государственного воздействия [Электр. ресурс] / Л. А. Гуляева – Режим доступа : http://www.old.nsaem.ru/Science/Publications/Science_notes/Archive/2007/4/431.pdf.
9. Корнаи Я. Дефицит : пер. с венгер. / Я. Корнаи – М. : Наука, 1990. – 607 с.
10. Чеканский А. Н. Микроэкономический механизм трансформационного цикла / А. Н. Чеканский. – М. : Экон. фак-т МГУ/ТЕИС, 1998. – 210 с.
11. Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.
12. Шевченко Л. С. Экономическая реформа и самодеятельность трудящихся : монография / Л. С. Шевченко – Х. : Основа, 1991. – 168 с.
13. Шевченко Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці : монографія / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.
14. Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилияна. – 6-е изд., доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с.
15. Сучасний словник із суспільних наук / за ред. О. Г. Данильяна, М. І. Панова. – Х. : Прапор, 2006. – 432 с.
16. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2002. – 704 с.
17. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Кн. мир, 2006. – 860 с.
18. Социологическая энциклопедия / под. общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск : БелЭн, 2003. – 384 с.
19. Всемирная энциклопедия : Философия / глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М. : АСТ, Минск : Харвест, Совр. литератор, 2001. – 1312 с.
20. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов / Н. Е. Яценко. – СПб. : Лань, 1999. – 528 с.
21. Гриценко А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України / А. Гриценко // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 88–97.
22. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энцикл. словарь / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Универ. книга», 2005. – 384 с.
23. Шевченко Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко – Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с.
24. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова – К. : Знання, 2004. – 535 с.
25. Капелюшников Р. И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации : автореф. дис. … д-ра экон. наук / Р. И. Капелюшников ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений РАН. – М., 2003. – 48 с.
26. Офіційний сайт Державного управління статистики України [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
27. Харківська область у 2008 році : стат. щорічник / за ред. М. Л. Чмихала. – Х., 2009. – 577 с.
28. Спасенко Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової зарплати і тіньових доходів / Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 4. – С. 34–38.
29. Ченцова С. В. Кризис труда как следствие деформации рыночных реформ [Электр. ресурс] / С. В. Ченцова // Занятость населения в России. – 2009. – Режим доступа : www.lokoteam.ru/27.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.12.2011