ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

13.06.2011

Issues number

2011 - № 3 (6)

Page

154-162

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.14:378.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розкрито особливості регулювання та управління господарською діяльністю державних вищих навчальних закладів України на основі чинного вітчизняного законодавства. Запропоновано розглядати процес упорядкування господарської діяльності ВНЗ на макро- (в системі інших суб’єктів господарювання) та макрорівні (на рівні конкретного суб’єкта господарювання – державного). Зроблено висновок про те, що дворівневість системи органів управління зумовлена правовою природою майна, яке закріплене за державним ВНЗ на праві оперативного управління.

Keywords

Державний вищий навчальний заклад, господарська діяльність, державне регулювання, управління господарською діяльністю.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 154-162

Bibliography

1. Лоскутов В. И. Экономические и правовые отношения собственности / В. И. Лоскутов. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 120 с.
2. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій для студ. юрид. вузів та фактів / Л. В. Коваль — К. : Вентурі, 1996. — 208 с.
3. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2010. — 624 с.
4. Мамутов В. К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности / В. К. Мамутов // Государство и право. — 1999. — № 1. — С. 17–19.
5. Саніахметова Н. О. Регулювання підприємницької діяльності в Україні (організаційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Н. О. Саніахметова. — Одеса, 1998. — 35 с.
6. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. — К. : МАУП, 2000. — 176 с.
7. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. — К. : КНЕУ, 2000. — 316 с.
8. Нилов К. Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности / К. Н. Нилов. — Калининград : Изд-во Калинингр. гос. ун-та, 2001. — 142 с.
9. Алексеев С. С. Общая теория права : у 2 т. / С. С. Алексеев. — М. : Юрид. лит., 1982. — 360 с.
10. Алехин А. П. Административное право Российской Федерации : учебник / А. П. Алехин, А. А. Крамолицкий, Ю. М. Козлов. — М. : Зерцало, 1997. — 672 с.
11. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарювання : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Кравцова. — Х., 2004. — 456 с.
12. Развадовський В. Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. Й. Развадовський. — Х., 2004. — 508 с.
13. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процесами / Б. А. Райзберг. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 384 с.
14. Пашков В. М. Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. М. Пашков. — Х., 2004. — 207 с.
15. Попов И. С. Правовой механизм государственного регулирования банковской деятельности : дис. … канд. юрид. наук / И. С. Попов. — М., 2000. — 208 с.
16. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. М. Кравець. — К., 2009. — 220 с.
17. Пальчиков В. І. Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. І. Пальчиков. — К., 2005. — 16 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.03.2011