УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНОМУ ПОРЯДКУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

22.02.2011

Issues number

2011 - № 1 (4)

Page

87-97

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.303

ISSN print

2218-8010

Abstract

На основі методології неоінституціоналізму ухилення від сплати податків досліджено як опортуністичну поведінку. Виявлено її умови — неповно та та асиметричність інформації, схильність до ризику, конкуренція за пільги, очікувана корисність. Економічно доцільним видом покарання за ухилення від сплати податків визначено штрафні санкції, розмір яких визначається вартістю злочину (дисконтована вартість несплаченого податку на строк можливого покарання за ставкою доходності грошового ринку).

Keywords

Податки, економічні злочини, асиметричність інформації, вартість злочину.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 87-97

Bibliography

1. Вишневский, В. Налоговая политика и экономическая теория [Текст] / В. Вишневский // Экономика Украины. — 2007. — С. 9–16.
2. Новий курс: реформи в Україні, 2010-2015. Національна доповідь [Текст] / за заг. ред. В. М. Гейця. — К. : НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с.
3. Вишневский, В. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор налогоплательщика [Текст] / В. Вишневский, А. Веткин // Вопр. экономики. — 2004. — № 2. — C. 96–108.
4. Алексеев, Р. А. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов с организации [Электронный ресурс] / Алексеев Р. А. Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2004/01/01/. – Назва з титул екрану.
5. Криміналістична профілактика економічних злочинів [Текст] : наук.-практ. посібник. — Х. : Харків юрид., 2006. — 36 с.
6. Касютина, Р. В. Проблемы борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / Р. В. Касютина // Уголовное право. — 1998. — № 3. — С. 113–119.
7. Елинский, А. В. Уклонение от уплаты налогов как источник преступных доходов (по опыту зарубежных стран) [Электронный ресурс] / А. В. Елинский — Режим доступа: http://www.edu-zone.net/show/ 67082.html. — Заголовок с экрана.
8. Батяева А. Что мешает платить налоги? [Текст] / А. Батяева // Вопр. экономики. — 2001. — № 9. — С. 72–81.
9. Амоша, А. К вопросу об оценке уровня налогов в Украине [Текст] / А. Амоша, В. Вишневский // Экономика Украины. — 2002. — № 8. — С. 11–19.
10. Бренделева, Е. А. Неоинституциональная экономическая теории [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Бренделева. — М. : Дело и Сервис, 2006. — 352 с.
11. Меркулова, Т. В. Институт налога [Текст] / Т. В Меркулова. — Х., 2006. — 224 с.
12. Беккер, Г. С. Человеческ. поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории [Текст] / Гарри Беккер; пер. с анг. Батраковой Е. В., Капелюшникова Р. И., Максименко Б. А. и др. — М. : ГУВШЭ. — 2003. — 672 с.
13. Масштабы налоговой преступности : [Электронный ресурс] Режим доступа: http//newasp.omskred.ru/ blkryasn/ch 7p5_1 — Заголовок с экрана.
14. Allingham, M. Income Tax Evasion. Theoretical Analysis. [Текст] / M. Allingham, A. Sandmo // Journal of Public Economics. –1972. — № 1. — P. 323–338.
15. Цуриков, А. Экономический подход к анализу корыстных преступлений [Текст] / А. Цуриков, В. Цуриков // Вопр. экономики. — 2007. — № 1. — С. 45–54.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

13.12.2010