ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

30.06.2010

Issues number

2010 - № 2

Page

35-46

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330. 341. 1: 330. 322

ISSN print

2218-8010

Abstract

Визначено концептуальний зміст моделі модернізації економіки України. З позицій інституційного підходу показано системну причину інерційності інноваційно-інвестиційних процесів. Представлено оцінку мотиваційних і ресурсних резервів вирішення проблеми.

Keywords

Інновації, інвестиції, модернізація, інституційне середовище.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 35-46

Bibliography

1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / за ред. В. І. Полохала. — К. : Парламент. вид-во, 2009. — 630 с.
2. Новий курс: реформи в Україні 2010–2015 рр. НАНУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10nandop1.pdf
3. Бубенко П. Почему тормозятся инновационные процессы в Украине? / П. Бубенко, В. Гусев // Экономика Украины. — 2009. — № 6. — С. 30–38.
4. Левковець О. М. Потенціал корпоративних структур у забезпеченні національних інтересів України / О. М. Левковець // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — Вип. 255 : в 9 т. — Т. IV. — С. 916–926.
5. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семіноженко. — Х. : Константа, 2006. — 272 с.
6. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович // Вопр. экономики. — 2008. — № 4. — С. 4–20.
8. Лукашин Ю. Операция «Детенизация» / Ю. Лукашин // «2000». — 2010. — 28 мая. — С. В1, В4–В5.
9. Соловйов В. П. Національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції / В. П. Соловйов // Наука та інновації. — 2009. — № 3. — С. 16–22.
10. Федулова Л. І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л. І. Федулова, І. А. Шовкун // Наука та інновації. — 2009. — № 3. — С. 5–15.
11. Матеріали круглого столу «Політика макроекономічної підтримки формування національної інноваційної системи в Україні» // Національна безпека: український вимір. — 2009. — № 5 (24). — С. 89–102.
12. Бізнес. — 2010. — № 8. — С. 28–29.
13. Левковець О. М. Формування системи заходів державної підтримки інноваційного процесу / О. М. Левковець // Вісн. НТУ «ХПІ»: зб. наук. праць. — Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. — 2006. — № 13(1). — С. 160–164.
14. Вишневский В. Деньги нас не спасут (почему Украина не инновационная держава) / В. Вишневский, В. Дементьев // «2000». — 2009. — 14 авг. — С. В1–В3.
15. Гончар М. Олигархономика Украины: российская газовая подушка / М. Гончар // Зеркало недели. — 2010. — № 18. — С. 8.
16. Контракты. — 2009. — № 18. — С. 12–14.
17. Хейфец Б. Оффшорные сети российского бизнеса / Б. Хейфец // Вопр. экономики. — 2009. — № 1. — С. 52–67.
18. Бизнес. — 2010. — № 18–19. — С. 15–16.
19. Там само. — № 21. — С. 24, 34–35.
20. Барсукова С. «Теневая» экономика и «теневая» политика: взаимные интересы / С. Барсукова, В. Звягинцев // Свободная мысль. — 2006. — № 7–8. — С. 140–154.
21. Левковец Е. Н. Инвестиционная безопасность Украины: проблемы обеспечения национальных интересов / Е. Н. Левковец // Бизнес-информ. — 2009. — № 9. — С. 74–81.
22. Харламова Г. О. Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір / Г. О. Харламова // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 20. — С. 3–8.
23. Розинский И. Иностранные филиалы и национальные интересы / И. Розинский // Вопр. экономики. — 2008. — № 5. — С. 36–50.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.05.2010