ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

Автор

, кандидат экономических наук, доцент, Киев, проспект Победы, 54/1
ORCID ID:

В рубрике

Экономическая теория;

Подписано в печать

21.11.2017

Номер выпуска

2017 - № 4 (31)

Страница

64-82

Тип статьи

Научная статья

Код УДК

338.43.02(477)

ISSN print

2411-5584

Аннотация

Отстаивается тезис о том, что сегодня прогрессивное развитие аграрного сектора Украины тормозится нерешенными противоречиями в системе аграрных отношений. Исследуются социальные и экономические противоречия развития аграрного сектора современной Украины, выясняется их специфика и основные формы проявления. Указываются причины появления противоречий и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова

Аграрный сектор, противоречия, собственность, агрохолдинги, личные крестьянские хозяйства, демографический кризис, поселенческий кризис.

Рецензент

Внешний рецензент

Статья в PDF

4 64-82

Список литературы

1. Andriychuk, V. H., Zubets, M. V., Yurchyshyn, V. V. (2005). Suchasna ahrarna polityka: problemni aspekty. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].
2. Haydutskyy, P. I. (2015). Ahrarna reforma L. D. Kuchmy v Ukrayini. Kyiv: TOV «Informatsiyni systemy» [in Ukrainian].
3. Zaytsev, Yu. K. (2016). Transformatsiya tsinnisnykh oriyentyriv rozvytku suchasnoyi ekonomiky: formy proyavu, problemy ta perspektyvy. Ekonomichna teoriya ta pravo – Economic Theory and Law, 3 (26), 11–26 [in Ukrainian].
4. Shubravska, O. V., Moldavan, L. V., Paskhaver, B. Y. et al. (2012). Innovatsiyni transformatsiyi ahrarnoho sektora ekonomiky. Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].
5. Kyrylenko, I. H., Ivchenko, V. Ye., Demyanchuk, V. V. (2015). Strukturni reformy v ahrarnomu sektori Ukrayiny. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 9, 15–29 [in Ukrainian].
6. Kyrylenko, I. H., Ivchenko, V. Ye. (2016). Strukturni reformy na seli: svitovyy dosvid, ukrayinski realiyi. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 2, 5–11 [in Ukrainian].
7. Koval, O. M. (2014). Rozvytok resursnoho potentsialu ahrarnoho sektora ekonomiky v Ukrayini. Kyiv: Vyd-vo «Chetverta khvylya» [in Ukrainian].
8. Borodina, O. M. Zayats, T. A., Kutsenko, V. I. et al. (2014). Kontseptualni zasady sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytoriy. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny [in Ukrainian].
9. Lupenko, Yu. O., Tulush, L. D. (2016). Opodatkuvannya silskoho hospodarstva v umovakh transformatsiyi spetsialnykh podatkovykh rezhymiv Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 1, 5–17 [in Ukrainian].
10. Mohylnyy, O. M. (2005). Rehulyuvannya ahrarnoyi sfery. Uzhhorod: IVA [in Ukrainian].
11. Moldavan, L. V. (2016). Superechnosti zemelnoyi reformy v ahrarnomu sektori Ukrayiny v konteksti svitovoyi praktyky. Ekonomika ta prohnozuvannya – The Economy and Forecasting, 2, 148–159[in Ukrainian].
12. Onyehina, V. M., Shybayeva, N. V. (2016). Instytutsiyna osnova ahrarnoyi polityky: ukrayinski realiyi y dosvid USA ta EU. Ekonomika APK – The Economy of AgroIndustrial Complex, 1, 18–24 [in Ukrainian].
13. Paskhaver, B. Y. (2016). Antykryzovi mozhlyvosti ahroprodovolchoho kompleksu. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 2, 11–21 [in Ukrainian].
14. Ryabokon, V. P., Rarok, L. A. (2016). Rozvytok sotsialnoyi infrastruktury silskykh terytoriy. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 4, 56–65 [in Ukrainian].
15. Prokopenko, O. M. (2016). Silske hospodarstvo Ukrayiny: Stat. zb. za 2015 rik. Kyiv [in Ukrainian].
16. Borodina, O. M., Prokopa, I. V., Yurchyshyn, V. V. et al. (2012). Sotsioekonomichnyy rozvytok silskoho hospodarstva i sela: suchasnyy vymir. Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].
17. Transformatsiya modeli ekonomiky Ukrayiny (ideolohiya, protyrichchya, perspektyvy). Heyets, V. M. (Ed.). (1999). Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
18. Chorna, I. O. (2011). Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok sela: narysy formuvannya ta perspektyvy. Zaporizhzhya: KPU [in Ukrainian].
19. Chukhno, A. A. (2006). Tvory: U 3 tomakh. T.2. Informatsiyna postindustrialna ekonomika: teoriya i praktyka. Kyiv [in Ukrainian].
20. Shchuryk, M. V. (2013). Superechnosti vlasnosti u vitchyznyanomu sektori ahrarnoyi ekonomiky. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 6, 11–15 [in Ukrainian].
21. Borodina, O. M., Heyets, V. M., Hutorov, A. O., ta in. (2012). Ukrainska model ahrarnoho rozvytku ta yii sotsioekonomichna pereoriientatsiia : nauk. dop. V. M. Heyets, O. M. Borodina, I. V. Prokopa (Ed.). NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. Kyiv [in Ukrainian].

CC BYЭта работа лицензирована Creative Commons –Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

302total visits,1visits today

Эта запись также доступна на: Английский, Украинский

09.11.2017