СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000‑0003‑3147‑8683

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

16.10.2012

Номер випуску

2012 - № 4 (11)

Cторінка

170-177

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346:334.7+347.72] (477)

ISSN print

2218-8010

Анотація

Розглянуто теоретичні питання, пов’язані із можливістю застосування такого способу захисту цивільних прав, як віндикаційний позов. Із цією метою проаналізовано правову природу бездокументарної акції та викладено авторську позицію стосовно можливого подання позову про витребування акцій із чужого незаконного володіння (віндикації). Відповідно обґрунтовано позицію щодо неможливості застосування віндикаційного позову до бездокументарної акції.

Ключові слова

Віндикація, акція, віндикаційний позов.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 170-177

Список літератури

1. Про акціонерні товариства : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2008. — № 50–51. — Ст. 384.
2. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 31. — Ст. 268.
3. Цивільне і сімейне право : навч. посіб. / С. О. Сліпченко, О. І. Смотров, В. А. Кройтор. — Вид. 3-тє, виправл. і допов. — Харків : Еспада, 2007. — 336 с.
4. Гумаров, И. Понятие вещи в современном гражданском праве России / И. Гумаров // Хоз-во и право. — 2000. — № 3. — С. 75–89.
5. Федоренко, Н. Особенности оборота имущественных прав / Н. Федоренко, Л. Лапач // Хоз-во и право. — 2001. — № 11. — С. 12–16.
6. Лысенко, А. Н. «Бестелесные вещи» в гражданском праве: подходы к определению содержания [Электронный ресурс] / А. Н. Лысенко. — Режим доступа: http://www.yurclub.ru/docs/civil/article118.html.
7. Гай. Институции / Гай. — М. : Юристъ, 1997. — 362 с.
8. Римское частное право [Текст] : учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. — М. : Юристъ, 1996. — 544 с.
9. Дождев, Д. В. Римское частное право : учебник / Д. В. Сырых. — М. : Изд. группа ИНФА*М-НОРМА, 1996. — 704 с.
10. Мурзин, Д. В. Ценные бумаги — бестелесные вещи / Д. В. Мурзин // Правовые проблемы современной теории ценных бумаг. — М. : Статут, 1998. — 176 c.
11. Латыев, А. Н. К вопросу об объектах вещных прав [Электронный ресурс] / А. Н. Латыев. — Режим доступа: http://www.webknow.ru/pravo_00381.html.
12. Дозорцев, В. А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права / В. А. Дозорцев : сб. статей. — М. : Городец, 2000. — 384 с.
13. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 15. — Ст. 67.
14. Кузьмина, М. Н. Ценные бумаги в Российской Федерации: правовое регулирование выпуска и обращения : учеб. пособие / М. Н. Кузьмина. — М. : Юрлитинформ, 2005. — 236 с.
15. Смирнов, Н. Н. Вопросы виндикационной защиты прав на акции / Н. Н. Смирнов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252104.
16. Эрделевский, А. М. Об истребовании имущества у добросовестного приобретателя / А. М. Эрделевский // Хоз-во и право. — 2005. — № 5. — С. 3–10.

181total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.09.2012