СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА АНГЛІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

205-216

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

343.2

ISSN print

2218-8010

Анотація

Розглянуто інститут співучасті за кримінальним законодавством України та Англії. Здійснено порівняльно-правовий аналіз норм КК України, які регламентують інститут співучасті, і відповідних положень англійського кримінального права. Визначено їхні спільні риси та відмінності. Охарактеризовано види співучасників, з’ясовано особливості їхньої відповідальності. Наведено рішення англійських судів із конкретних справ.

Ключові слова

Співучасть, єдність наміру, підбурювач, пособник, ексцес виконавця, посередня винність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 205-216

Список літератури

1. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть / М. И. Бажанов. — Д. : Пороги, 1992. — 168 с.
2. Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. — М. : Проспект, 2008. — 336 с.
3. Крылова Н. Е. Уголовное право зарубежных стран / Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова.–М.: Зерцало, 1998.–268 с.
4. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права / А. А. Малиновский. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 376 с.
5. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сб. законодат. метериалов / под ред. И.Д. Козочкина. — М.: Зерцало, 1999. — 352 с.
6. Лейленд Пітер. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (англ. підхід) / Пітер Лейленд : пер. з англ. П.Таращук. — К.:Основи, 1996.–207 с.
7. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. — М.:Юрид.лит.,1991. — 288 с.
8. Старовойтова Ю. Г. Загальна частина кримінального права Англії та США: навч. посіб. / Ю. Г. Старовойтова. — К.: Атіка, 2012. — 104 с.
9. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть // Сб. законодат. актов / под ред. А. Н. Игнатова, И. Д. Козочкина. — М.: Изд-во УДН, 1990. — 312 с.
10. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина.– М.:Омега-Л,2003. — 576 с.
11. Уголовное право зарубежных стран: Общая и Особенная части: учебник / под ред. И.Д. Козочкина. — 3-е изд., перераб. и доп.–М.:Волтерс Клувер, 2010. — 1056 с.
12. Уголовное право и уголовный суд Англии / под ред. Н. Н. Полянского. — М.: Юрид. лит.,1969. — 399 с.
13. Smith J. C. Criminal Law / J.C. Smith, B. Hogan. — L., 1996. — 1036 р.
14. Яценко С. С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав: навч. посіб. / С. С. Яценко. — К.:ВД «Дакор», 2013. — 168 с.

294total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

30.04.2013