РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

20.01.2012

Номер випуску

2012 - № 1 (8)

Cторінка

235-245

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.3(477):339.9.

ISSN print

2218-8010

Анотація

Актуалізовано необхідність створення ефективного господарсько-правового механізму зовнішньоекономічних зв’язків національних суб’єктів господарювання в умовах членства України в СОТ. Переслідується мета забезпечити захист національного товаровиробника, шляхом розгляду цілісної
системи міжнародних зобов’язань України. Піднято питання щодо адаптації технічного регулювання до умов СОТ.

Ключові слова

Технічний регламент, захист національних виробників, технічне регулювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 235-245

Список літератури

1. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту / К. С. Пісьменна. – Х. : Фінн, 2009. – 184 c.
2. Єфремова К. В. Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2009. – 21 c.
3. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення енергетичної політики держави та особливості окремих її напрямів / О. Ю. Битяк // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2009. – № 2 (57).
4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності : Закон України від 08.09.2011 р., № 3715-VI // Офіц. вісн. України – 2011. – № 77. – С. 14.
5. Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 53. – Ст. 1781.
6. Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52, том 1. – С. 274.
7. Про розвиток літакобудівної промисловості // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 261.
8. Про Єдиний митний тариф: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2097–12.
9. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z018500.html.
10. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 436-iv. – Ст. 9, п. 1.
11. Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 436-iv. – Ст. 12.
12. Про стан виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року та першочергові завдання розвитку вітчизняного авіабудування // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 48. – Ст. 1558.
13. Про невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1189.
14. Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 р. // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 1. – Ст. 19.
15. Про програму розвитку авіаційної промисловості України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=110%2F92-%F0%EF.
16. Про заходи щодо розвитку авіаційної промисловості: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/53–94-%EF.
17. Про додаткові заходи щодо розвитку авіаційної промисловості України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/94-%F0%EF.
18. Про заходи щодо стимулювання розвитку літакобудування в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447/99-%D1%80%D0%BF.
19. Про невідкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1189.

199total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.01.2012