ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.11.2017

Номер випуску

2017 - № 4 (31)

Cторінка

156 - 167

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.546 Т. І.

ISSN print

2411-5584

Анотація

Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, як одного із найнебезпечніших правопорушень у сфері економічної конкуренції, є пріоритетним напрямом роботи органів Антимонопольного комітету України. Однією із форм прояву антиконкурентних узгоджених дій є спотворення результатів торгів, аукціонів, тендерів, що має певні недоліки законодавчого регулювання, зокрема щодо виявлення, доведення та притягнення до відповідальності.

Ключові слова

антиконкурентні узгоджені дії, економічна конкуренція, торги, тендери, конкурсні процедури, державні закупівлі, публічні закупівлі, тендерні (цінові) пропозиції, замовник, учасник торгів

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

156

Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210–III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.
3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659– XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.
4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96–ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
5. Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2002 р. № 145-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2002-р.
6. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст. 89.
7. Борсук Н. Я. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання як один із видів порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Наше право. 2010. № 2, Ч. 2. С. 102–107.
8. Клименко О., Настенко Г. Питання виявлення антиконкурентних узгоджених дій та корупційних злочинів у сфері державних закупівель. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 3. С. 43–50.
9. Борсук Н. Я. Проблемні питання кваліфікації дій замовників конкурсних про- цедур закупівлі. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 90–94.
10. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: затв. розпорядж. Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 р. № 182–р. Офіційний вісник України. 2002. № 7. Ст. 323.
11. Звіт АМКУ за 2016 рік: затв. розпорядж. Антимонопольного комітету України від 14.03.2017 р. № 2-рп. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&.

14.11.2017