ПРАВОВІ ФОРМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ

Автор

, аспірантка, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.04.2017

Номер випуску

2017 - № 2 (29)

Cторінка

157-168

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.2:330.33

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті окреслено проблемні питання правової визначеності організаційно-правових форм функціонування великого бізнесу. Констатовано, що недосконале законодавче регулювання діяльності компаній холдингового типу створює ситуацію, коли поряд із формально утвореними холдингами на чолі з керуючою компанією в Україні функціонують корпоративні структури, які не пов’язані формальними зв’язками, але мають ознаки холдингових компаній. Обґрунтовано необхідність детальної законодавчої урегульованості.

Ключові слова

господарська організація, холдинг, економічна концентрація, правовий статус компаній великого бізнесу

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

157-168

Список літератури

1. Ковальов Є . В. Вплив малого, середнього та великого бізнесу на конкурентоспроможність економіки [Електронний ресурс] / Є. В. Ковальов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/vcpi/TPtEV/2009_6/6_2009/15_Kovalev.pdf.
2. Кулагин М. И. Избранные труды / И. М. Кулагин. – М. : Статут, 1997. – 330 с.
3. Егоров С. Создание интегрированных структур в высокотехнологическом комплексе / С. Егоров, С. Маринин // Экономист. – 2004. – № 6. – С. 30–32.
4. Пономаренко Є . Б. Фінансово-промислові групи в Україні та організаційні механізми їх удосконалення [Електронний ресурс] / Є. Б. Пономаренко. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/75/11558‑finansovo-promislovigrupi-v-ukra %D1 %97ni-ta-organizacijni-mexanizmi- %D1 %97x-udoskonalennya.html.
5. Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній : монографія / І. В. Лукач. –Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
6. Уманцiв Ю . Холдинговi компанiї – сучаснi форми iнтеграцiї пiдприємств /Ю. Уманцiв, Г. Уманцiв // Пiдприємництво, госп-во, право. – 2010. – № 3. –С. 107–112.
7. Пасiчник Т. П. Перспективи розвитку iнтегрованих корпоративних структур /Т. П. Пасiчник // Фiнанси України. – 2008. – № 12. – С. 129–131.
8. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве : учеб. практ. пособие. – 3‑е изд. / К. И. Скловский. – М. : Дело, 2002. – 182 с.
9. Зиновьева М. Холдинги, финансово промышленные группы / М. Зиновьева //Право и экономика. – 2009. – № 4. – C. 15–21.
10. Молотников А. Холдинги: причины создания и способы образования / А. Молотников // Юрист. – 2009. – № 5. – С. 36–40.
11. Кушнір А. І. Особливості та мотиви створення холдингових компаній в Україні/ А. І. Кушнір // Формування ринкової економіки. – 2012. – № 28. – С. 55–62.
12. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло. – Харків, 2013.
13. Мартинюк Н. Р. Порівняльно-правова характеристика холдингів і холдингових компаній за законодавством іноземних держав [Електронний ресурс] / Н. Р. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. –2014. – Вип. 36. – С. 142–154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2014_36_16.
14. Задихайло Д. В. Господарсько-правова політика щодо об’єднань асоційованих підприємств холдингового типу / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право. – Харків : Право. – 2012. – № 2(9). – С. 119–130.
15. Задихайло Д. В. Холдингові об’єднання як форма концентрації економічної влади: правові позиції / Д. В. Задихайло // Юрист України. – № 4(25). – 2013. –С. 50–57.

584total visits,4visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.03.2017