ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000‑0003‑3147‑8683

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

21.10.2010

Номер випуску

2010 - № 3

Cторінка

135-144

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346:334.7+347.72] (477)

ISSN print

2218-8010

Анотація

Проаналізовано зміст і встановлено певні особливості реалізації державою корпоративних прав, які полягають у тому, що вони здійснюються за правилами, розробленими самим власником цих прав (державою), що дає йому змогу оперативно реагувати на помилки, які виявляються в процесі
правозастосування. На підставі загальних положень про реалізацію суб’єктивних корпоративних прав надано поняття реалізації корпоративних прав державою.

Ключові слова

Державні корпоративні права, реалізація державних корпоративних прав.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 135-144

Список літератури

1. Небава М. І. Теорія корпоративного управління / М. І. Небава. — К., 2004. — 295 с.
2. Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Копєйчиков. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 201 с.
3. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : монографія / Д. І. Погрібний. — Х., 2009. — 168 с.
4. Порошенко П. О. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин : монографія / П. О. Порошенко. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. — 104 с.
5. Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін. ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 720 с.
6. Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах : Рішення Держ. коміс. з цінних паперів та фонд. ринку № 386 від 25.12.2001 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= z0370-02&p=1234877437005901
7. Богдан Й. Г. Предмет судового розгляду в корпоративних правовідносинах / Й. Г. Богдан // Захист корпоративних прав інвесторів у світлі нового Цивільного кодексу України : матеріали семінару, 16–18 квіт. 2003 р. — Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. — С. 20–28.
8. Кравчук В. М. Проблеми застосування Закону України «Про господарські товариства» в частині, що регулює припинення корпоративних правовідносин / В. М. Кравчук // Захист корпоративних прав інвесторів у світлі нового Цивільного кодексу України : матеріали семінару, 16–18 квіт. 2003 р. —
Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. — С. 7–16.
9. Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. В. Спасибо-Фатєєва. — Х., 2000. — 342 с.

241total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.09.2010