МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0002-4546-2669
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пл. Свободи, 4
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

22-34

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

658.15 : 330.45

ISSN print

2218-8010

Анотація

Виявлено основні проблеми оцінювання інтелектуального капіталу підприємства та його структурних елементів; узагальнено досвід та проведено критичний аналіз методологічних підходів здійснення такого оцінювання; запропоновано показники для аналізу людського, організаційного, клієнтського капіталу та інтелектуального капіталу в цілому; обґрунтовано доцільність комплексного використання різних індикаторів і методів оцінювання інтелектуального капіталу при обов’язковій адаптації до особливостей кожного окремого підприємства.

Ключові слова

Інтелектуальний капітал, людський, організаційний та клієнтський капітал, вартісні та натуральні показники, методи оцінки інтелектуального капіталу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 22-34

Список літератури

1. Білов Г. О. Теоретичний аспект та класифікації інтелектуального капіталу підприємства / Г. О. Білов [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2008/99-86-17.pdf
2. Бояринова К. О. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства / К. О. Бояринова, Т. М. Бацалай // Проблеми системного підходу в економіці. — 2009. — № 4 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_4/Bacalay_409.htm
3. Бриль І. В. Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / І. В. Бриль. — Донецьк, 2012. — 24 с.
4. Гришин А. В. Государственное регулирование инновационно-ориентированной деятельности российских компаний (теория, методология, практика) : автореф. дис. … канд. екон. наук / А. В. Гришин. — СПб., 2009. — 32 с.
5. Кендюхов А. В. Концепция организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия / А. В. Кендюхов // Наук. праці ДонНТУ. — 2003. — С. 56-62.
6. Ковалев В. В. Учет, аналіз и финансовый менеджмент [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. Ковалев. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 688 с. — Режим доступу: http://knigi-uchebniki.com/ menedjment-fi nansovyiy/uchetanaliz-finansovyiy-menedjment-ucheb.html
7. Козырев А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А. Н. Козырев, В. Л. Макаров. — М. : Интерреклама, 2003. — 352 с.
8. Кручинина Н. А. Классификация методов оценки интеллектуального капитала [Електронний ресурс] / Н. А. Кручинина, С. В. Цуриков. — Режим доступу: http://safbd.ru/sites/default/fi les/2008_1_tsurikov.pdf
9. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе / Б. Б. Леонтьев. — М. : Акционер, 2002. — 200 с.
10. Лукичева Л. И. Подходы к оценке стоимости интеллектуального капитала организаций [Електронний ресурс] / Л. И. Лукичева, М. Р.Салихов // Менеджмент в России и за рубежом. — 2006. — № 4. — Режим доступу: http://www.dis.ru/library/detail.php?ID=26193
11. Ляшенко Н. Є. Методичні підходи удосконалення аналізу моделей вимірювання інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Є. Ляшенко // Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. Сер.: Економічні науки. Спецвип. — 2012. — С. 151-160. — Режим доступу: http://pdaa.edu.ua/sites/ default/files/nppdaa/spec/151.pdf
12. Малишко О. В. Вимірювання інтелектуального капіталу в європейських компаніях / О. В. Малишко // Інтелектуал. власність. — 2006. — № 1. — С. 26-39.
13. Малишко О. В. Проблеми діагностики інтелектуального капіталу України за методологією Європейського Союзу / О. В. Малишко // Економіка і право. — 2008. — № 1 (20). — С. 71-75.
14. Основи економічної теорії : підруч. / за заг. ред. проф. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2008. — 448 с.
15. Романтеев П. В. Аналитический обзор методик оценки интеллектуального капитала [Електронний ресурс] / П. В. Романтеев // Экономика, предпринимательство и право. — 2011. — № 3 (3). — С. 36-48. — Режим доступу: http://www.creativeconomy.ru/articles/15263/
16. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Томас А. Стюарт : пер. с англ. В. Ноздриной. — М.: Поколение, 2007. — 368 с.
17. Теория управления [Електронний ресурс] : учебник / под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. Л. Панкрухина. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 558 с. — Режим доступу : http://uchebnik-besplatno.com/ menedjment-uchebnik/teoriya-upravleniya.html
18. Цибульов П. Кількісна оцінка інтелекту / П. Цибульов // Інтелектуал. власність. — 2004. — № 12. — С. 51-55.
19. Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н. Ф. Чеботарев. — М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2009. — 256 с.
20. Чухно А. А Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. А. Чухно // Економіка України. — 2002. — №12. — С.61-67.
21. Brooking A. Intellectual capital: Core Asset for the Third Millenium Enterprise / Annie Brooking. — L. : International Thompson Business Press. — 1998.
22. Edvinsson L. Intellectual Capital: realizing your company’s true value by fi nding its hidden brainpower (1st ed.) / L. Edvinsson, M.S. Malone. — N. Y.: HarperBusiness. — 1997.
23. European Commission work on Intangible Assets. — [E-resource]. — Аccess mode: http://www.ll-a.fr/ intangibles/.
24. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action / R.S. Kaplan, D.P. Norton / [Electronic Book]. — Harward Business School Press. — 1996. — [E-resource]. — Аccess mode : http://www.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=7252.
25. Levy F. A simulated approach to valuing knowledge capital. — 2009. — The George Washington University. –189 p.
26. Roos J. Intellectual capital: navigating in the new business landscape [Text] / J. Roos, G. Roos, L. Edvinsson. — N. Y.: HarperBusiness. — 1998.
27. Sveiby K. Methods for Measuring Intangible Assets /[ E-resource] / K.-E. Sveiby. Аccess mode : http://www.sveiby.com/articles/Intangible Methods.htm.
28. Sveiby K. Measuring Intangibles and Intellectual Capital — An Emerging First Standard / K.-E. Sveiby // [E-resource]. — Аccess mode : www.sweiby.com/articles/EmergingStandard.html#Why.

477total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.04.2013