ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ РОЗБУДОВИ, ОСОБЛИВОСТІ

Автор

, кандидат економічних наук, професор, Харків, Артема, 29
ORCID ID:
, старший викладач, Харків, Артема, 29
ORCID ID:

В рубрицi

Економічна теорія;

Підписано до друку

24.05.2013

Номер випуску

2013 - № 3 (14)

Cторінка

77-89

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

334. 726

ISSN print

2218-8010

Анотація

На підставі основних сучасних наукових підходів розкрито процес формування економічного механізму розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що забезпечує ефективність виробництва і конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності підприємства, організаційно-економічний механізм управління підприємством, розвиток підприємства, механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 77-89

Список літератури

1. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
2. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/436-15.
3. Леонов Я. В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Я. В. Леонов ; Харк. нац. акад. міського госп-ва. — Х., 2008. — 22 с.
4. Зовнішньоекономічна 4. діяльність підприємств: підручник для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Рєдіна, В. О. Власюк, О. О. Гетьман ; за ред. І. В. Багрової. — К., Центр навч. літ., 2004. — 580 с.
5. Конспект лекцій «Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання»: підруч. — Тернопіль: Екон. думка, 2011. — 365 с.
6. Леонов Я. В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Я. В. Леонов ; Харк. нац. акад. міського госп-ва. — Х., 2008. — 22 с.
7. Болюх М. А. Економічний аналіз : навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; за ред. М. Г. Чумаченка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / под ред. Л. Е. Стровского. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 584 с.
9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / под ред. Р. И. Хасбулатова, В. М. Попова. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 544 с.
10. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций / Ю. Н. Грачев. — М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 2000. –592 с.
11. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / М. І. Дідківський. — К.: Знання, 2006. — 463 с.
12. Жданов С. А. Механизмы экономического управления предприятием : учеб. пособие / С. А. Жданов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 319 с.
13. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: підруч. / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцев. — К. : Центр навч. літ., 2004. — 218 с.
14. Кендюхов О. В. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. В. Кендюхов // Економіка України. — 2005. — № 2. — С. 33–41.
15. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / О. П. Гребельник, О. О. Романовський. — К.: Деміур, 2003. — 296 с.
16. Кульман А. A. Экономические механизмы / А. A. Кульман : пер. с фр. ; под общ. ред. Н. И. Хрусталевой. − М. : Прогресс; Универс, 2009. — 192 с.

1188total visits,2visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.04.2013