ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, АРК, Павленко, 5
ORCID ID:

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

28.10.2013

Номер випуску

2013 - № 4 (15)

Cторінка

195-203

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

346.7

ISSN print

2218-8010

Анотація

Проаналізовано чинне законодавство щодо питання необхідності підтримки розвитку рибної галузі. Констатовано, що законодавчо закріплена державна підтримка є вибірковою, оскільки запроваджується для окремих видів суб’єктів рибного господарства та не враховує специфічних особливостей рибної галузі. Обґрунтовано необхідність запровадження спеціального режиму господарювання для суб’єктів рибного господарства.

Ключові слова

Рибне господарство, суб’єкти рибного господарства, державна підтримка, спеціальний режим господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 195-203

Список літератури

1. Борейко В. І. Аналіз стану рибного господарства України / В. І. Борейко, Н. П. Павлюк // Вісн. Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Серія Економіка. — 2011. — № 2. — С. 17–22.
2. Дроник В. С. Теоретико-методичні аспекти державного регулювання розвитку рибного господарства України / В. С. Дроник // Держава та регіони. Серія: Право та державне управління. — 2012. — № 2. — С. 178–182.
3. Качний О. С. Державне регулювання розвитку рибного господарства України: автореф. дис. … канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 / О. С. Качний ; Акад. муніцип. управління. — К., 2010. — 18 с.
4. Величко О. В. Стан та особливості функціонування рибогосподарського підкомплексу / О. В. Величко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. — 2011. — № 2 (T. 3) — С. 13–16.
5. Мазур Ю. П. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства : автореф. дис. … кан. екон. наук: спец. 08.00.04 / Ю. П. Мазур ; ПФ «Кримський агротехнологічний університет». — НАУ. — 2007. — 22 с.
6. Щодо напрямів підвищення інвестиційної привабливості приморських регіонів України: Аналітична записка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1168/
7. Бобылов Ю. А. О субсидировании в рыбном хозяйстве России в условиях присоединения к ВТО / Ю. А. Бобылов // Дальневосточный регион — Рыбное хозяйство. — 2008. — № 3 (12).
8. Про Концепцію розвитку рибного господарства України : Постанова Верховної Ради України від 13.07.2000 № 1885-III // Відом. Верхов. Ради України. — 2000. — № 41. — Ст. 344.
9. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України до 2010 року : Закон України від 19.02.2004 № 1516-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 22. — Ст. 313.
10. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI // Відом. Верхов. Ради України. — 2012. — № 17. — Ст.155.
11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відом. Верхов. Ради України. — 2011. — № 13–14, № 15–16, № 17. — Ст. 112.
12. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 09.02.2012 № 4391-VI // Відом. Верхов. Ради України. — 2012. — № 41. — Ст. 491.
13. Зельдіна О. Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. : спец. 12.00.04 / О. Р. Зельдіна. — К., 2007. — С. 5.
14. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 528 с.
15. Задихайло Д. В. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2007. — № 3 (46). — С. 143–153.
16. Задихайло Д. В. Инвестиционное право Украины: сборник нормативно-правовых актов с комментариями / Д. В. Задихайло. — Х. : Эспада, 2002. — С. 527.
17. Крупа Л. Содержание специального правового режима в свободных экономических зонах Украины (концептуальный подход) / Л. Крупа // Підприємництво, госп-во і право. — 2001. — № 9. — С. 7–9.

625total visits,2visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.09.2013