Вимоги до рукописів статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Для публікації статті необхідно подати до редакції:

– електронний варіант статті, надісланий на електронну адресу редколегії: econom_theory@ukr.net;

– примірник статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний усіма авторами з позначкою про дату її надходження до редакції;

довідку про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, контактна інформація (телефон, особистий e-mail автора, поштова адреса (з індексом) організації, де працює автор), код ORCID, розділ збірника, в якому доцільніше розмістити статтю;

рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку, якщо автори не мають наукового ступеня;

 фотографію автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з розширенням *.jpg, якості 600×600 dpi;

– ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет на сайті Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (http://library.nlu.edu.ua/), сайтах журналу «Економічна теорія та право» (http://econtlaw.nlu.edu.ua) та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua).

Додаток 1: Ліцензійна згода на публікацію

Технічні вимоги до статті

Обсяг статті – 18-30 аркушів, включаючи рисунки, таблиці, графіки, список використаної літератури, розширену анотацію.

Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD for WINDOWS шрифтом Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см. Орієнтація – книжкова.

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробілами, табуляцією тощо; застосовувати колонтитули та автоматичний переніс слів. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі Microsoft Equation Editor 2.0. Не допускається використання сканованих або сфотографованих схем, рисунків, таблиць тощо.

Вимоги щодо оформлення статті:

– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;

– наступний рядок – відомості про автора (співавторів) мовою статті: прізвище, ім’я, по батькові (великими літерами, шрифт напівжирний), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори); місто, де розташована організація, та країна; e-mail і ORCID автора.

– у правому верхньому куті першої сторінки розміщується фото автора (авторів);

– нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (великими літерами, шрифт напівжирний).

джерела фінансування досліджень. Якщо стаття містить матеріали досліджень, що проводилися в межах грантів, цільових програм, фундаментальних або прикладних досліджень за рахунок видатків державного бюджету або при фінансовій підтримці інших установ, вказати цей факт у виносці до заголовку статті. Такі роботи заслуговують на особливу увагу та схвалення журналів, що включені до наукометричних баз.

Наприклад:

      1 Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961) та фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реєстрації 0115U000326);

–  коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5 – 7) мовою статті (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5).

Для статей, написаних на економічну тематику, під «Ключовими словами» вказується JEL Classification (кількість – від 1 до 5, в одному рядку.         Наприклад: JEL Classіfіcatіon: I23, M21). Більш детально:

http://en.wikipedia.org/wiki/JEL_classification_codes;

текст статті;

список використаної літератури;

references

–  відомості про автора (співавторів) російською мовою (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5): прізвище, ім’я, по батькові (шрифт напівжирний), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори); місто, де розташована організація, та країна;

нижче по центру наводиться назва статті російською мовою (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт напівжирний);

нижче  коротка анотація до статті (до 50 слів) і ключові слова (5 – 7) російською мовою (кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5);

розширена анотація обсягом від 2 до 3 тис. знаків англійською мовою (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).

Анотація англійською мовою повинна відповідати таким вимогам: інформативність (не містити загальних слів); оригінальність (бути написаною автентичною англійською мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (дотримуватись логіки викладу матеріалу в статті), компактність. Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально специфічними, слід уникати загальної термінології та не повторювати назву статті.

Додаток 2: Зразок розширеної анотації до статті англійською мовою

Додаток 3: Зразок оформлення статті

Структура наукової статті:

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному напрямі.

Список використаних джерел

наводиться в кінці статті (кегль – 12). Використана література подається загальним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, с. 22], або [1], або [1; 5]). Усі статистичні дані, цитати мають бути підкріплені та закінчуватися посиланнями на джерела. Cлід уникати посилань на газети, підручники, навчальні посібники. Редакційна колегія рекомендує посилатися на статті з наукових збірників із глобальними індексами цитування (Scopus, Web of Science).

Cписок використаних джерел має складатися з двох частин: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – список джерел мовою оригіналу, оформлених відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

REFERENCES – список використаної літератури, транслітерований в романському алфавіті і оформлений згідно з міжнародним бібліографічним стандартом АРА:

http://www.apastyle.org/ або

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx.

http://www.ecu.edu/cs-dhs/laupuslibrary/upload/apa_style_guide_6th_ed_oct09.pdf 

http://soskin.info/userfiles/file/CHASOPYS/APA-2010.pdf 

https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_APA.pdf

Назви періодичних українсько- та російськомовних видань (журналів, збірників та матеріалів конференцій) у REFERENCES подаються транслітерацією та англійською мовою.

Транслітерування українських джерел: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Транслітерування російських джерел: http://translit.net/

Якщо мовою статті є англійська, бібліографічний опис джерел не транслітерується.

 

Робота редакції з авторами

Рукопис статті передається на подвійне сліпе рецензування членами редколегії та експертами відповідно наукового напряму статті. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх на доопрацювання, скорочувати й редагувати.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєструються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів статей.

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

Усі статті публікуються на платній основі. Вартість 1 сторінки становить 50 грн.

Реквізити для оплати надсилаються автору після рекомендації статті до опублікування. 

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська