Вимоги до рукописів статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У

ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО»

 Загальні правила подання статей

 Мова статтіукраїнська, англійська, російська; обсяг – 8-15 аркушів (до 30 тис. знаків), включаючи рисунки, таблиці, графіки, бібліографію, розширену анотацію.

 1. Для публікації статті необхідно подати до редакції:

рукопис статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний усіма авторами (2 примірники у форматі А4);

електронний варіант статті на магнітному носієві (CD);

рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання (для статей докторів наук рецензія не подається);

- витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку (для авторів поза НЮУ імені Ярослава Мудрого);

розширена (від 2 до 3 тис. знаків із пробілами) анотація статті англійською мовою, якщо мовою статті є українська чи російська (якщо мова статті англійська, то розширена анотація подається українською мовою) в електронному й паперовому вигляді. Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012 р. № 1111 англомовний варіант має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження) (додаток 1);

ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет на офіційному сайті Університету (nauka.jur-academy.kharkov.ua), сайті журналу «Економічна теорія та право» (www.econtlaw.nlu.edu.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) (www.elibrary.ru) (додаток 2);

- фотографія автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з розширенням *.jpg, якості 600×600 dpi.

 1. Технічні вимоги

Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD (версія 1998 –2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman № 14 з міжрядковим інтервалом 1,5 з берегами: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см.

 1. Вимоги щодо оформлення статті (додаток 4):

– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;

– наступний рядок (використовується шрифт Times New Roman кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,5) – відомості про автора (співавторів) мовою статті: прізвище, ім’я, по батькові (шрифт полужирний), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори); місто, де розташована організація, вказується, якщо у її назві  відсутнє посилання на нього; e-mail автора; ORCID ID.

– у правому верхньому куті першої сторінки розміщується фото автора (авторів);

– нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (використовується шрифт Times New Roman кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,5, полужирний).

Якщо стаття містить матеріали досліджень, що проводилися в межах грантів, цільових програм, фундаментальних або прикладних досліджень за рахунок видатків державного бюджету або при фінансовій підтримці інших установ, рекомендуємо вказувати цей факт у виносці до заголовку статті. Такі роботи заслуговують на особливу увагу та схвалення журналів, що включені до наукометричних баз. Наприклад:
* Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0111u000961) та фундаментального дослідження «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» за рахунок видатків державного бюджету (№ державної реєстрації 0115U000326);

–   коротка анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5 – 7) мовою статті (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5).

Для статей, написаних на економічну тематику, під «Ключовими словами» вказується JEL Classification (кількість – від 1 до 5, в одному рядку. Наприклад: JEL Classіfіcatіon: I23, M21).

Більш детально: http://en.wikipedia.org/wiki/JEL_classification_codes;

– текст статті (див. вимоги щодо структури статті);

– список використаної літератури  (див. вимоги до списку використаної літератури);

– під заголовком References транслітерація бібліографічного опису джерел. Слід звернути увагу:  а)  джерела англійською мовою необхідно оформити за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (стандарт АРА  http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book); б) транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»; в) бібліографічний опис джерел, написаних мовою, що використовує кириличний алфавіт, необхідно транслітерувати латинськими літерами (додаток 3); якщо мовою статті є англійська, бібліографічний опис джерел не транслітерується;

–  відомості про автора (співавторів) російською мовою, якщо українська або англійська є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті): прізвище, ім’я, по батькові (шрифт полужирний), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори); місто, де розташована організація, вказується, якщо у її назві  відсутнє посилання на нього (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5);

нижче по центру наводиться назва статті російською мовою, якщо українська або англійська є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5, полужирний);

нижче коротка анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5 – 7) російською мовою, якщо українська або англійська є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5);

– розширена анотація обсягом від 2 до 3 тис. знаків англійською мовою, якщо мовою статті є українська чи російська / українською мовою, якщо мовою статті є англійська  (використовується шрифт Times New Roman кегль 12 з міжрядковим інтервалом 1,5) (додаток 1);

 1. Вимоги щодо структури статті:

Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний характер, відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Структура наукової статті:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному напрямі.

 1. Бібліографічний опис

оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і відповідно до вимог ВАК України за формою 23 (Бюлетень ВАК. – 2009. – № 5).

Заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (шрифт Time New Roman, кегль 12, розріджений на 2 пункти, вирівнювання по центру). Використана література подається мовою оригіналу загальним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, с. 22], або [1], або [1; 5]).

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробілами, табуляцією тощо; застосовувати колонтитули та автоматичний переніс слів. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі формул Microsoft Equation Editor 2.0.

 1. Робота редакції з авторами

Рукопис статті передається на рецензування членами редколегії та експертами відповідно наукового напряму статті.

Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія, яка має право відхиляти матеріали, повертати їх на доопрацювання, скорочувати й редагувати.

Не допускається використання сканованих або сфотографованих схем, рисунків, таблиць тощо.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєструються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів статей. За зміст і достовірність наведеної в статтях інформації відповідальність несуть автори статей.

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правильність і

достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

 

Додаток 1

ЗРАЗОК  розширеної АНОТАЦІЇ ДО СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Розширена анотація

статті Марченко Ольги Сергіївни на тему: «Інституціоналізація нової економіки масової співпраці: проблеми та зарубіжний досвід »

(це речення подається українською мовою).

Далі – англійською мовою, загальний обсяг – від 2 до 3 тис. знаків, всі елементи статті повинні бути представлені.

 OS. Marchenko, Doctor of Science (economy), Full Professor, Full Professor of the Economic Theory Department of Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

An extended abstract of a paper on the subject of:

«Institutionalization of the new economy of mass collaboration: problems and foreign experience»

Problem setting (English text).

Recent research and publications analysis (English text).

Paper objective (English text).

Paper main body (English text).

Conclusions of the research (English text).

Short Abstract for an article

Аbstract: (переклад короткої анотації до статті).

Key words: (переклад ключових слів).

 

Переклад здійснено: ________П.І.Б., посада, установа, печатка

Додаток 2

Редакційній колегії

збірника наукових праць

«Економічна теорія та право»

Від_____________ П.І.Б __________

__________місце роботи, посада___

___науковий ступінь, вчене звання__

Телефон________________________

e-mail__________________________

 

Ліцензійна згода на публікацію

№ _____ від ___________

 

Прошу розглянути питання про можливість публікації моєї статті

«_____________________________(назва)____________________________»

у фаховому наукометричному збірнику наукових праць «Економічна теорія та право»

З порядком розгляду та умовами опублікування статей ознайомлений, згоден.

Гарантую, що матеріали, запропоновані для публікації:

– створені мною особисто;

– є оригінальними і раніше не публікувалися в інших друкованих виданнях;

– не знаходяться на розгляді для публікації в інших друкованих виданнях.

Даю згоду на видання статті у паперовій формі та розміщення повного тексту статті в електронній формі в мережі Інтернет на офіційних сайтах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (nauka.jur-academy.kharkov.ua), журналу «Економічна теорія та право» (www.econtlaw.nlu.edu.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) (www.elibrary.ru).

 

«    »   ____________ 201__ р.

________________ /               _____________________/

підпис                                     розшифровка підпису

 

       Додаток 3

Приклади

транслітерації бібліографічного опису

Список використаної літератури

 1. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2014. – 404 с.
 2. Teng T. L. Analyziz of the Formation Path of the Risidual Value Risk in Public Private Partnership Projects Basede on SEM Method / Teng T. L., Juan J. F., Li Q. M. // Advanced Materials Research. – 2014. – Vols 1079-1080. – P. 1126-1130.
 3. Мирошниченко Н. В. Интеллектуальные услуги: подходы к определению и типологизации [Електронний ресурс] / Н. В. Мирошниченко. – Режим доступа : http://cdn.scipeople.com/materials/9038/ Интел % 20/.pdf

References

 1. Shevchenko L. S., Hrytsenko O. A., Kamins’ka T. M. (2014). Nematerial’na ekonomika: upravlinnya formuvanyam i vykorestannyam intelektyal’noho kapitaly. Kharkiv : Pravo.
 2. Teng T. L., Juan J. F., Li Q. M. (2014). Analyziz of the Formation Path of the Risidual Value Risk in Public Private Partnership Projects Basede on SEM Method. Advanced Materials Research, 1079-1080. 1126-1130.
 3. Miroshnichenko N.V. Intellektyal’nye uslugi: podxody k opredeleniju I tupologizacii. Retrieved from: http://cdn.scipeople.com/materials/9038/ Intel % 20/.pdf

Додаток 4

 

ЗРАЗОК оформлення СТАТТІ

УДК

О. С. МАРЧЕНКО,

доктор економічних наук, професор,                                   ФОТО

професор кафедри економічної теорії

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого, Харків

адреса електронної скриньки

ORCID ID:

 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ МАСОВОЇ СПІВПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Розкрито зміст …..

Ключові слова:

JEL Classification:  (для статей з економічних проблем)

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Формулювання цілей.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Список використаної літератури

References

 

 

О. С. МАРЧЕНКО,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Харьков

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ МАССОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Раскрыто содержание…

Ключевые слова:

 O. S. MARCHENKO, Doctor of Science (economy), Full Professor, Full Professor of the Economic Theory Department of Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

INSTITUTIONALIZATION OF THE NEW ECONOMY OF MASS COLLABORATION: PROBLEMS AND FOREIGN EXPERIENCE

Problem setting (English text).

Recent research and publications analysis (English text).

Paper objective (English text).

Paper main body (English text).

Conclusions of the research (English text).

Short Abstract for an article (Коротка анотація до статті)

Аbstract: (переклад анотації до статті).

Key words: (переклад ключових слів).

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська