ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
ORCID ID: 0000-0001-9895-730X

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Підписано до друку

11.09.2015

Номер випуску

2015 - № 3 (22)

Cторінка

77-88

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

340.33011

ISSN print

2411-5584

Анотація

На основі методології економічної теорії розглядаються об’єктивні закономірності виникнення верховенства права. Доведено, що верховенство права виникає як внутрішній компонент економічного життя та визначає міру поєднання свободи індивідів та їх залежності в суспільстві. На основі верховенства права виникає правова економіка, основними рисами якої є договірні відносини, конкуренція прав та обов’язків, довіра між бізнесом, суспільством та державою.

Ключові слова

Верховенство права, правова економіка, трансакційні витрати, суб’єкти попиту на право, спільно-розподілена праця.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Л. С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І. В. Тимошенков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Article in PDF

№ 3 77-88

Список літератури

1. Козюбра М. І . Верховенство права i Україна / М. І . Козюбра // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 30–63.
2. Таманага Б . Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага ; пер. з англ. А. І щенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. – 208 с.
3. Гайворонский В. Конституционный принцип верховенства права [Електронний ресурс] / В. Гайворонский. – Режим доступу: http://femidacenter.info/obshievoprosi-prava/konstitucionnyj-princip-verhovenstva-prava.html.
4. Андрущук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації [Електронний ресурс] / С. Андрощук. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2008.
5. Лученко Д. В. Верховенство права у практиці Страсбурзького суду в аспекті проблем судового оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень / Д. В. Лученко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2014. – № 4(19). – С. 191–205.
6. Доповідь Венеціанської комісії «Про верховенство права» (The Rule Of Law As A Practical Concept [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL(2013)016-e.aspx.
7. Довгерт А. С. Дія принципу верховенства права у сфері приватного права / А. С. Довгерт // Університет. наук. зап. – 2007. – № 2 (22). – С. 83–89.
8. Хайек Ф. А. Дорога к рабству [Електронний ресурс] / Ф. А Хайек. – М. : АСТ, 2010. – 320 с. – Режим доступу: http://www.gramotey.com/?open_file=126908216.
9. The World Justice Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apps.americanbar.org/wjp/home.html.
10. Хайек Ф. А. Правопонимание [Електронний ресурс] / Ф. А. Хайек. – Режим доступу: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=156308.
11. Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Д. Норт, Д. Уоллис, Б. Вайнгаст ; пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Р аскова, А. Р асковой. – М. : Изд. ин-та Гайдара, 2011. – 480 с.
12. Ш умпетер Й. А Теория экономического развития [Електронний ресурс] / Й. А. Ш умпетер. – Режим доступу: http://1pixel.ru/shumpeter.php.
13. Коулман Дж (1987). Капитал социальный и человеческий [Електронний ресурс] / Дж. Коулман. – Режим доступу: http://skabber.nir.com.ua/files.pdf.
14. Социологическое пространство Пьера Бурдье [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bourdieu.name/content/social-capital.
15. European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e.
16. Верховенство права как фактор экономики : монография / под ред. Е. В. Новиковой и др. – М. : Мысль, 2013. – С. 673.

833total visits,1visits today

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.06.2015